Zmiana Regulaminu 29.10.2023

Kogo obowiązują zmiany w Regulaminie?

Zmiany obowiązują wszystkich użytkowników posiadających dostęp do kanałów płatnych Pilot WP po 28 października 2023.


Co się zmienia w Regulaminie?

 • zmiany regulacji dotyczących usługi VOD,
 • doprecyzowujemy regulamin pod względem korzystania z usług pod względem aplikacji,
 • zmiana zasad składania reklamacji,
 • zmiana zasad informowania o zmianach oferty usług,
 • jak również zmiany w regulaminie płatności odnawialnych.

Tabela szczegółowych zmian

Dotychczasowe brzmienie postanowień

Treść postanowienia od 29 października 2023 r.

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi przez operatora Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi przez - Netwizor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034 – który to podmiot, występuje jako operator, a w przypadku rozpowszechniania wyłącznie w systemie teleinformatycznym własnych programów telewizyjnych, również jako nadawca.

§ 1 ust. 2 - dodano nowy

(brak)

§ 1 ust. 2 – dodano nowy

Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz dostęp do Usług na urządzeniach stacjonarnych, jak i przenośnych, np.: komputer, tablet, smartfon, telewizor wyposażony w odpowiedni system operacyjny itp.

§ 1 ust. 2 - dotychczasowy

Cennik – informacja o zasadach i warunkach płatności prezentowana w Serwisie

§ 1 ust. 2 - obecnie § 1 ust. 3

Cennik – dokument stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu zawierający informacje o aktualnych cenach Usług podstawowych Operatora, dostępnych w Serwisie;

§ 1 ust. 4 – dotychczasowy

Operator – Netwizor – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.

§ 1 ust. 4 - obecnie § 1 ust. 5

Operator – Netwizor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000402267, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034. Operator w przypadku rozpowszechniania wyłącznie w systemie teleinformatycznym (tj. w Serwisie) własnych programów telewizyjnych, występuje również jako nadawca tych programów.

§ 1 ust. 8 – dotychczasowy

Program – to uporządkowany zestaw audycji (w szczególności telewizyjnych), utworów, reklam oraz innych przekazów audiowizualnych, wizualnych lub audialnych, przejmowany do wtórnego rozpowszechniania przez Operatora w sposób niezmieniony, a którego zawartość zależy od nadawcy takiego Programu.

§ 1 ust. 8 - obecnie § 1 ust. 9

Program – to uporządkowany zestaw audycji (w szczególności telewizyjnych), utworów, reklam oraz innych przekazów audiowizualnych, wizualnych lub audialnych, przejmowany do wtórnego rozpowszechniania przez Operatora, a którego zawartość zależy od nadawcy takiego Programu, jak również stworzony przez Operatora - działającego jako nadawca - własny program telewizyjny rozpowszechniany wyłącznie w systemie teleinformatycznym – które to Programy stanowią jednocześnie treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora w ramach Serwisu.

§ 1 ust. 10 – dotychczasowy

Regulaminy dodatkowe – regulaminy inne niż Regulamin Ogólny, w tym Specyfikacja techniczna Usługi, warunki promocji i Cenniki, wraz z załącznikami do nich, odnoszące się do usług świadczonych na rzecz Abonenta przez Operatora.

§ 1 ust. 10 - obecnie § 1 ust. 11

Regulaminy dodatkowe – regulaminy inne niż Regulamin Ogólny, w tym Regulamin Płatności Odnawialnych, regulaminy i warunki promocji, konkursów czy akcji lojalnościowych wraz z załącznikami do nich, które stanowią integralną część Regulaminu Ogólnego, odnoszące się do uszczegółowienia zasad świadczenia usług oraz usług dodatkowych bądź promocyjnych świadczonych na rzecz Abonenta przez Operatora

§ 1 ust. 11 – dotychczasowy

Specyfikacja techniczna Usługi – wyszczególnienie i określenie parametrów Usługi, wraz z warunkami technicznymi, które musi spełnić Abonent, by móc korzystać z Usługi.

§ 1 ust. 11 - obecnie § 1 ust. 12

Specyfikacja techniczna Usługi – wyszczególnienie i określenie parametrów Usługi, wraz z warunkami technicznymi, które musi spełnić Abonent, by móc korzystać z Usługi – dostępne pod adresem https://pilot.wp.pl/pomoc/minimalne-wymagania-techniczne.

§ 1 ust. 13 – dotychczasowy

Serwis – portal WWW, który umożliwia m.in. dostęp do Sieci, po uprzednim zalogowaniu Abonenta. Sieć może także być dostępna przez dedykowane aplikacje dostępne na STB.

§ 1 ust. 13 - obecnie § 1 ust. 14

Serwis – portal WWW bądź Aplikacja o nawie „PILOT WP”, który umożliwia m.in. dostęp do Sieci, po uprzednim zalogowaniu Abonenta. Sieć może także być dostępna przez dedykowane aplikacje dostępne na STB.


§ 1 ust. 13 – dotychczasowy

Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta między Abonentem a Operatorem przez dokonanie czynności faktycznych przez Abonenta

§ 1 ust. 14 - obecnie § 1 ust. 15

Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta między Abonentem a Operatorem przez dokonanie czynności faktycznych przez Abonenta, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora wybranej Usługi bądź Usług

§ 1 ust. 16 – dotychczasowy

Urządzenia końcowe (STB) – urządzenia, z których korzysta Abonent celem odbioru Usługi, posiadające w chwili podłączenia do sieci i zalogowania do konta Abonenta unikalny identyfikator, mające lub mogące uzyskać dostęp do Sieci, służące do odbioru lub mogące odbierać z Sieci Programy, choćby nie była to ich podstawowa funkcja. Urządzeniami końcowymi są w szczególności odbiorniki telewizyjne, komputery stacjonarne, komputery przenośne (także netbooki), konsole do gier, tablety, telefony komórkowe (w tym smartfony).

§ 1 ust. 16 - obecnie § 1 ust. 17

Urządzenia końcowe (STB) – urządzenia, z których korzysta Abonent celem odbioru Usługi, posiadające w chwili podłączenia do sieci i zalogowania do konta Abonenta unikalny identyfikator, mające lub mogące uzyskać dostęp do Sieci, służące do odbioru lub mogące odbierać z Sieci Programy i Usługę VOD, choćby nie była to ich podstawowa funkcja. Urządzeniami końcowymi są w szczególności odbiorniki telewizyjne, komputery stacjonarne, komputery przenośne (także netbooki), konsole do gier, tablety, telefony komórkowe (w tym smartfony).

§ 1 ust. 17 – dotychczasowy

Usługa – usługa świadczona na rzecz Abonentów przez Operatora na podstawie zawartej Umowy, polegająca na rozprowadzaniu Programów przy wykorzystaniu Sieci, w sposób określony w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych wraz z usługami dodatkowymi. Usługa może być świadczona w sposób spersonalizowany

§ 1 ust. 17 - obecnie § 1 ust. 18

Usługa – usługa świadczona odpłatnie bądź bezpłatnie na rzecz Abonentów przez Operatora na podstawie zawartej Umowy, polegająca na rozprowadzaniu Programów przy wykorzystaniu Sieci, w sposób określony w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych wraz z usługami dodatkowymi - w tym dostępu do audiowizualnych usług medialnych na żądanie udostępnianych w ramach Usługi VOD oraz korzystania przez Abonenta z funkcji pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania (tzw. Time shifting). Usługa może być świadczona w sposób spersonalizowany

§ 1 ust. 19 - dodano nowy

(brak)

§ 1 ust. 19 - dodano nowy

Usługa VOD - usługa dodatkowa świadczona na rzecz Abonentów przez Operatora, pozwalająca odtwarzać wybrane i udostępnione przez Operatora w dowolnym (wybranym przez Abonenta) momencie :

    1. materiały wideo stanowiące reemisję części lub całości poszczególnej audycji programu telewizyjnego udostępnianego wcześniej przy wykorzystaniu Sieci (zwane również usługami „Catchup”), które to materiały wideo dostępne będą na Serwisie Operatora.

    2. materiały wideo odtwarzane przez wykorzystanie funkcji pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania (tzw. Time shifting);

    3. oddzielnie udostępniane przez Operatora w Serwisie wszelkie inne materiały audiowizualne, dostępne w wybranym przez Abonenta czasie.


§ 3 ust. 1

Operator w ramach Usługi rozprowadza, przy wykorzystaniu Sieci, Programy do Abonentów, którzy mogą je odbierać za pomocą Urządzeń końcowych (STB)

§ 3 ust. 1

Operator w ramach Usługi rozprowadza, przy wykorzystaniu Sieci, Programy i Usługi VOD do Abonentów, którzy mogą je odbierać za pomocą Urządzeń końcowych (STB).

§ 3 ust. 3

Usługa może być świadczona przez Operatora odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 3 ust. 3

Usługi Operatora są świadczone odpłatnie bądź nieodpłatnie.

§ 3 ust. 5

Szczegółowy podział Usługi na część świadczoną nieodpłatnie a odpłatnie, jak i ceny poszczególnych elementów Usługi określone są w Cenniku znajdującym się w Serwisie.

§ 3 ust. 5

Ceny poszczególnych elementów (pakietów) Usług odpłatnych Operatora, wskazane są w aktualnym na dzień wykupienia danego pakietu przez Abonenta Cenniku, dostępnym w Serwisie pod adresem https://pilot.wp.pl/cennik bądź w zakładkach poszczególnych pakietów wskazanych na stronie Serwisu.

po § 3 ust. 5 dodaje się nowe ust. 6 oraz ust. 7

brak

§ 3 ust. 6 oraz ust. 7

6. Zmiana bądź aktualizacja Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez Operatora w każdym czasie.

7. Zmiana Cennika nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług już opłaconych przez Abonenta.

Zmiana numeracji § 3 ust. od 6 do ust. 11 -dotychczasowe

Zmiana numeracji § 3 ust. od 8 do ust. 13 - obecnie

§ 3 ust. 7 – dotychczasowy


Abonent może dokonywać płatności za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu Platformy płatniczej.

§ 3 ust. 7 - obecnie § 3 ust. 9

Abonent może dokonywać płatności za pośrednictwem Serwisu oraz za pośrednictwem poszczególnych Urządzeń końcowych, przy wykorzystaniu Platformy płatniczej.


§ 3 ust. 11 – dotychczasowy

Operator, na żądanie zgłoszone przez Abonenta w trybie wskazanym w § 13 Regulaminu, zwróci mu za pośrednictwem Platformy płatniczej przedpłacone przez Abonenta sumy tytułem opłaty za niewykorzystany przez Abonenta okres świadczenia Usługi lub elementów Usługi, którego Abonent nie wykorzystał z uwagi na wypowiedzenie Umowy przez Abonenta z przyczyn wskazanych w §6 ust. 4 i ust. 6 Regulaminu, lub z uwagi na wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy na podstawie § 14 Regulaminu przez Abonenta lub Operatora, lub wygaśnięcie Umowy z innych przyczyn, bądź też trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi przez Operatora, a także w przypadku ograniczenia przez Abonenta zakresu świadczonych mu Usług w trybie wskazanym w § 7 ust. 1 zd. 3 Regulaminu, w ten sposób, że przestałyby mu być świadczone przedpłacone elementy Usługi. Kwota zwrotu wyliczona zostanie w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu świadczenia Usługi lub danego elementu Usługi.

§ 3 ust. 11 - obecnie § 3 ust. 13

Operator, na żądanie zgłoszone w trybie wskazanym w § 13 Regulaminu, może przekazać Abonentowi odpowiednie zniżki na kolejny okres korzystania z Usług bądź dokonać zwrotu za pośrednictwem Platformy płatniczej przedpłacone w całości lub części przez Abonenta sumy tytułem opłaty za niewykorzystany przez Abonenta okres świadczenia Usługi lub elementów Usługi (którego Abonent nie wykorzystał z uwagi na pozytywne rozpatrzenie reklamacji, wypowiedzenie Umowy przez Abonenta z przyczyn wskazanych w §6 ust. 4 i ust. 6 Regulaminu, lub z uwagi na wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy na podstawie § 14 Regulaminu przez Abonenta lub Operatora, lub wygaśnięcie Umowy z innych przyczyn, bądź też trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi przez Operatora, a także w przypadku ograniczenia przez Abonenta zakresu świadczonych mu Usług w trybie wskazanym w § 7 ust. 1 zd. 3 Regulaminu, w ten sposób, że przestałyby mu być świadczone przedpłacone elementy Usługi). Kwota zwrotu wyliczona zostanie w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu świadczenia Usługi lub danego elementu Usługi.

§ 4 ust. 4

Jakość Usługi może zależeć od parametrów łącz Abonentów czy Urządzeń końcowych wykorzystywanych przez Abonentów, a które to łącza czy Urządzenia są poza kontrolą Operatora. Operator zobowiązuje się, do zapewnienia należytej jakości Programów oferowanych Abonentom w ramach Usługi, nieodbiegającej istotnie od jakości w jakiej Programy nadawane są przez nadawców.

§ 4 ust. 4

Jakość Usługi może zależeć od parametrów łącz Abonentów czy Urządzeń końcowych wykorzystywanych przez Abonentów, a które to łącza czy Urządzenia są poza kontrolą Operatora. Operator zobowiązuje się, do zapewnienia należytej jakości Programów oferowanych Abonentom w ramach Usługi, nieodbiegającej istotnie od jakości w jakiej Programy nadawane są przez nadawców. Operator nie gwarantuje prawidłowego odbioru jakości Usług odbieranych za pośrednictwem Urządzeń końcowych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4 ust. 9

Abonent może jednocześnie korzystać tylko z jednego Urządzenia końcowego, chyba że Operator wyraźnie dopuści możliwość korzystania przez Abonenta z Usługi lub elementu Usługi również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Próba wykorzystania kolejnego Urządzenia końcowego zasadniczo spowoduje zatrzymanie odbioru Programu na wcześniej wykorzystywanym Urządzeniu końcowym. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego odbioru Programu na wielu Urządzeniach końcowych. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego odbioru Programu na wielu Urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych (tzw. usługi multiroom). Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności multiroom. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego korzystania z Serwisu, w zakresie w jakim nie dotyczy to odbioru Programu, na wielu urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych

§ 4 ust. 9

Abonent może jednocześnie korzystać tylko z jednego Urządzenia końcowego, chyba że Operator wyraźnie dopuści możliwość korzystania przez Abonenta z Usługi lub elementu Usługi również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Próba wykorzystania kolejnego Urządzenia końcowego zasadniczo spowoduje zatrzymanie odbioru Programu i Usług VOD na wcześniej wykorzystywanym Urządzeniu końcowym. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego odbioru Programu i Usług VOD na wielu Urządzeniach końcowych. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego odbioru Programu i Usług VOD na wielu Urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych (tzw. usługi multiroom). Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności multiroom. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego korzystania z Serwisu, w zakresie w jakim nie dotyczy to odbioru Programu, na wielu urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych.

§ 4 ust. 10

Abonent może korzystać z Usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Operator wyraźnie dopuści możliwość korzystania przez Abonenta z Usługi lub elementu Usługi również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w związku ze stosowaniem postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, zgodnie z którymi możliwe jest czasowe korzystanie z Usługi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 4 ust. 10

Abonent może korzystać z Usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że Operator wyraźnie dopuści możliwość korzystania przez Abonenta z Usługi lub elementu Usługi również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w związku ze stosowaniem postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, zgodnie z którymi możliwe jest czasowe korzystanie z Usługi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 4 zdanie końcowe.

§ 4 ust. 11

Użytkownik, który został pozytywnie zweryfikowany - jako osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej - który korzysta z prawa do przenoszenia usługi WP Pilot podczas czasowego pobytu na terenie Unii Europejskiej, może w razie wystąpienia wątpliwości podlegać ponownej weryfikacji.

§ 4 ust. 11

Abonent, który został pozytywnie zweryfikowany - jako osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej - który korzysta z prawa do przenoszenia usługi Pilot WP podczas czasowego pobytu na terenie Unii Europejskiej, może w razie wystąpienia wątpliwości podlegać ponownej weryfikacji.

§ 5 ust. 6

Z chwilą poprawnego zalogowania do Sieci, Abonent uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi (w szczególności do zamówionych Programów). Dostęp do niektórych elementów Usługi, w szczególności odbiór niektórych Programów, może wymagać uprzedniego dokonania płatności związanych z takimi elementami (pre-paid).

§ 5 ust. 6

Z chwilą poprawnego zalogowania do Sieci, Abonent uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi (w szczególności do zamówionych Programów). Dostęp do niektórych elementów Usługi, w szczególności odbiór niektórych Programów i Usług VOD, może wymagać uprzedniego dokonania płatności związanych z takimi elementami (pre-paid).

§ 5 ust. 8

Niedokonywanie wpłat nie wpływa na ważność konta w Serwisie. Konto pozostaje aktywne, o ile Abonent nie dokona jego dezaktywacji wskutek wypowiedzenia Umowy. W określonych Regulaminem oraz Regulaminami dodatkowymi przypadkach takie uprawnienie przysługiwać będzie także Operatorowi. Nie ma możliwości przywrócenia konta po dezaktywacji

§ 5 ust. 8

Niedokonywanie wpłat nie wpływa na ważność konta w Serwisie. Konto pozostaje aktywne, o ile Abonent nie dokona jego dezaktywacji, rozumianej jako trwałe usunięcie konta i danych użytkownika z Serwisu. W określonych Regulaminem oraz Regulaminami dodatkowymi przypadkach takie uprawnienie przysługiwać będzie także Operatorowi, przy czym nie ma możliwości przywrócenia konta po jego trwałej dezaktywacji.

§ 5 ust. 12

Operator nie sprawuje kontroli redakcyjnej w zakresie materiałów czy audycji udostępnianych poprzez Programy, w szczególności nie ma wpływu na tzw. ramówkę Programu, o ile nie zaznaczył wyraźnie wyjątków od tej zasady.

§ 5 ust. 12

Operator nie sprawuje kontroli redakcyjnej w zakresie materiałów czy audycji udostępnianych poprzez Programy i Usługi VOD, w szczególności nie ma wpływu na tzw. ramówkę Programu, o ile nie zaznaczył wyraźnie wyjątków od tej zasady jak również o ile Operator nie jest zarówno nadawcą danego Programu bądź Usług VOD.

§ 6 ust. 1

Przez zmianę warunków świadczenia Usługi rozumie się zmianę warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych – Regulaminie, lub zmianę Regulaminu dodatkowego, w tym Cennika.

§ 6 ust. 1

Przez zmianę warunków świadczenia Usługi rozumie się zmianę warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych – Regulaminie, lub zmianę Regulaminu dodatkowego.

§ 6 ust. 2

Operator podaje do publicznej wiadomości w Serwisie z wyprzedzeniem 1 miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie,

§ 6 ust. 2

Operator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Operator zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Abonentów (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Abonentów (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez Operatora czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu. Operator może także dodatkowo informować dotychczasowych Abonentów o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

§ 6 ust. 3

Operator uprawniony jest również do stałej zmiany oferty Programów, w tym do zaprzestania świadczenia niektórych lub wszystkich odpłatnych elementów Usługi, o czym informację, na warunkach określonych w ust. 2, poda do publicznej wiadomości w Serwisie . Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków świadczenia Usługi, w tym określonych w Regulaminie lub Regulaminie dodatkowym, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno zostać złożone nie później niż do dnia wejścia w życie tych zmian.

§ 6 ust. 3

Operator uprawniona jest również do stałej zmiany oferty Programów i Usług VOD, w tym do zaprzestania świadczenia niektórych lub wszystkich odpłatnych elementów Usługi, o czym informuje, na warunkach określonych w ust. 2 i poda do publicznej wiadomości na swojej stornie internetowej. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków świadczenia Usługi, w tym określonych w Regulaminie lub Regulaminie dodatkowym, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie zmian, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z Operatorem.

§ 6 ust. 4

W przypadku gdy mimo zmiany oferty Programowej stanowiącej w stosunku do Abonenta zmianę warunków świadczenia Usługi, w szczególności wskutek zaprzestania świadczenia elementu Usługi, do której dostęp został przez Abonenta przedpłacony, Abonent nie rozwiązał Umowy, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 3 ust. 11 Regulaminu

§ 6 ust. 4

W przypadku gdy mimo zmiany oferty Programowej stanowiącej w stosunku do Abonenta zmianę warunków świadczenia Usługi, w szczególności wskutek zaprzestania świadczenia elementu Usługi, do której dostęp został przez Abonenta przedpłacony, Abonent nie rozwiązał Umowy, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 3 ust. 13 Regulaminu.

§ 6 ust. 5

Uregulowań ust. 4 zdanie ostatnie nie stosuje się w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, a także zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla Usługi lub gdy wynika to z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego

§ 6 ust. 5

Uregulowań ust. 4 zdanie ostatnie nie stosuje się w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, a także zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla Usługi lub gdy wynika to z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako „UKE”), o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego.

§ 6 ust. 8

Zgodnie z Cennikiem, poszczególne odpłatne elementy Usługi, w szczególności poszczególne Programy, mogą być dostępne dla Abonenta jedynie przez wskazany w Cenniku okres. Po jego upływie, ponowne uzyskanie dostępu do takiego elementu Usługi na kolejny okres wymagać będzie od Abonenta dokonania ponownej płatności zgodnej z Cennikiem.

§ 6 ust. 8

Zgodnie z Cennikiem, poszczególne odpłatne elementy Usługi, w szczególności poszczególne Programy i Usługi VOD, mogą być dostępne dla Abonenta jedynie przez wskazany w Cenniku okres. Po jego upływie, ponowne uzyskanie dostępu do takiego elementu Usługi na kolejny okres wymagać będzie od Abonenta dokonania ponownej płatności zgodnej z aktualnym Cennikiem.

§ 6 ust. 9

W każdym czasie Operator jest uprawniony do wprowadzania okresu testowego i promocyjnego dostępu do Usługi, które nie ograniczają zakresu Usługi świadczonej zgodnie z Regulaminem lub Regulaminem dodatkowym; w szczególności Operator może nieodpłatnie udostępnić i wycofać Program lub inne elementy Usługi, takie jak możliwość jednoczesnego odbioru Programu na wielu Urządzeniach końcowych, z których Abonent nie mógł dotychczas korzystać w ramach Usługi. Taka zmiana warunków świadczenia Usługi nie wymaga zmiany Regulaminu, Regulaminu dodatkowego ani też podania do publicznej wiadomości w Serwisie oraz doręczenia Abonentowi treść zmiany warunków świadczenia Usługi i może być dokonana w każdym czasie.

§ 6 ust. 9

W każdym czasie Operator jest uprawniony do wprowadzania okresu testowego i promocyjnego dostępu do Usługi, które nie ograniczają zakresu Usługi świadczonej zgodnie z Regulaminem lub Regulaminem dodatkowym; w szczególności Operator może nieodpłatnie udostępnić i wycofać Program, Usługę VOD lub inne elementy Usługi, takie jak możliwość jednoczesnego odbioru Programu na wielu Urządzeniach końcowych, z których Abonent nie mógł dotychczas korzystać w ramach Usługi. Taka zmiana warunków świadczenia Usługi nie wymaga zmiany Regulaminu, Regulaminu dodatkowego ani też podania do publicznej wiadomości w Serwisie oraz doręczenia Abonentowi treść zmiany warunków świadczenia Usługi i może być dokonana w każdym czasie.

§ 9 ust. 1

Operator może umożliwić Abonentowi rejestrację w Serwisie na warunkach promocyjnych jak i umożliwić Abonentowi dostęp do Usługi w okresie korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych. Dostęp promocyjny do Usługi może być udzielany wielokrotnie.

§ 9 ust. 1

Operator może umożliwić Abonentowi rejestrację w Serwisie na warunkach promocyjnych jak i umożliwić Abonentowi dostęp do Usługi w okresie korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych. Dostęp promocyjny do Usługi może być udzielany wielokrotnie i może zostać wprowadzony dedykowanym Regulaminem przy udzieleniu przez Abonenta zgód marketingowych wskazanych przez Operatora lub po spełnieniu innych warunków wskazanych przez Operatora.

Wykreśla się dotychczasowy § 9 ust. 2 oraz § 9 ust. 7, a dotychczasowy § 9 ust. 3,4,5,6 otrzymują nową numerację, tj. § 9 ust. 2,3,4,5

Dotychczasowy § 9 ust. 3,4,5,6 aktualnie stanowią § 9 ust. 2,3,4,5

§ 10 ust. 6

W zakresie poszczególnych elementów Usługi, postanowienia licencji mogą się różnić, w szczególności w zakresie odbioru poszczególnych Programów na poszczególnych Urządzeniach końcowych. W szczególności może to dotyczyć konieczności dokonania odpowiedniej konfiguracji Urządzeń końcowych lub ich podłączenia do sieci określonego typu, o czym Abonent będzie przed udzieleniem licencji informowany.

§ 10 ust. 6

W zakresie poszczególnych elementów Usługi, postanowienia licencji mogą się różnić, w szczególności w zakresie odbioru poszczególnych Programów i Usług VOD na poszczególnych Urządzeniach końcowych. W szczególności może to dotyczyć konieczności dokonania odpowiedniej konfiguracji Urządzeń końcowych lub ich podłączenia do sieci określonego typu, o czym Abonent będzie przed udzieleniem licencji informowany.

§ 11 ust. 1

Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Usługi lub jej elementów wobec każdego Abonenta, którego działania są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, Regulaminów dodatkowych lub powszechnie obowiązującego prawa.

§ 11 ust. 1

Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Usługi lub jej elementów wobec każdego Abonenta, którego działania są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, Regulaminów dodatkowych lub powszechnie obowiązującego prawa, jak również w przypadku braku zapłaty przez Abonenta za Usługę

§ 12 ust. 1 pkt e)

za dostęp, brak dostępu lub jakiekolwiek usterki czy wadliwe działanie łącza z którego korzysta Abonent, w tym za niską przepustowość lub zwolnienie przepustowości takiego łącza

§ 12 ust. 1 pkt e)

za dostęp, brak dostępu lub jakiekolwiek usterki czy wadliwe działanie łącza z którego korzysta Abonent, w tym za niską przepustowość lub zwolnienie przepustowości takiego łącza, jak również za problemy z emisją Usług związane z niezgodnością urządzeń Abonenta do wymagań warunków technicznych wskazanych w Specyfikacji technicznej Usługi;

§ 12 ust. 1 pkt f)

za awarie, usterki lub jakiekolwiek inne wadliwe funkcjonowanie bądź niefunkcjonowanie urządzeń służących do korzystania z Usługi, jak również za wady prawne tych urządzeń lub oprogramowania, jeśli urządzenia te lub oprogramowanie nie należą do Operatora ani nie są przez niego zarządzane, w szczególności za awarie Urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Abonenta,

§ 12 ust. 1 pkt f)

za awarie, usterki lub jakiekolwiek inne wadliwe funkcjonowanie (w tym za jakość usługi odbieranych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu) bądź niefunkcjonowanie urządzeń służących do korzystania z Usługi, jak również za wady prawne tych urządzeń lub oprogramowania, jeśli urządzenia te lub oprogramowanie nie należą do Operatora ani nie są przez niego zarządzane, w szczególności za awarie Urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Abonenta;

§ 12 ust. 3

Wyłączenie odpowiedzialności Operatora wskazane w ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku jeżeli do naruszenia doszło z winy Operatora lub osób od niego zależnych.

§ 12 ust. 3

Wyłączenie odpowiedzialności Operatora wskazane w ust. 1 nie mają zastosowania jeżeli do naruszenia doszło z winy Operatora lub osób od niego zależnych.

§ 13 ust. 3

Reklamację można złożyć pisemnie, telefonicznie, lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę Operatora obsługującą Abonentów, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.

§ 13 ust. 3

Reklamację można złożyć pisemnie, telefonicznie, lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę Operatora obsługującą Abonentów, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną W przypadku złożenia pisemnej reklamacji, należy przesłać ją na adres rejestrowy Operatora lub złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres wskazany na stronie internetowej Operatora. Reklamacje można złożyć również za pośrednictwem oficjalnego elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Operatora.

§ 13 ust. 7 pkt b)

w przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji (uznania reklamacji) – określenie wysokości kwoty przyznanego odszkodowania i terminu jego wypłaty lub zwrotu innej należności i terminu jej wypłaty,

§ 13 ust. 7 pkt b)

w przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji (uznania reklamacji) – określenie sposobu rekompensaty oraz terminu wypłaty lub zwrotu innej należności;

§ 13 ust. 7 pkt c)

w przypadku negatywnego rozpoznania reklamacji (nieuznania reklamacji) – zwięzłe uzasadnienie, które wraz z odmową uznania reklamacji zostanie doręczone Abonentowi przesyłką poleconą.

§ 13 ust. 7 pkt c)

w przypadku negatywnego rozpoznania reklamacji (nieuznania reklamacji) – zwięzłe uzasadnienie;

§ 13 ust. 7 pkt d)

pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach wskazanych w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego

§ 13 ust. 7 pkt d)

pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach wskazanych w art. 109 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 13 ust. 10

W przypadku, jeśli Abonent korzysta także z innych usług Operatora, wówczas odpowiednia umowa łącząca Strony może wskazywać inną procedurę reklamacyjną, w szczególności podawać odpowiedni regulamin.

§ 13 ust. 10

W przypadku, jeśli Abonent korzysta także z innych usług Operatora, wówczas odpowiednia umowa łącząca Strony bądź odrębny Regulamin dodatkowy może wskazywać inną procedurę reklamacyjną, w szczególności powoływać odpowiednie regulacje w tym zakresie.

§ 13 ust. 11

Reklamacja, niezależnie od jej rozstrzygnięcia, nie ogranicza praw Stron do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach wskazanych w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego.

§ 13 ust. 11

Reklamacja, niezależnie od jej rozstrzygnięcia, nie ogranicza praw Stron do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach wskazanych w art. 109 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.


§ 14 ust. 3

Operator uprawniony jest w szczególności do rozwiązania Umowy, na zasadach określonych w ust. 2 w przypadku, gdy Abonent narusza zakazy wskazane w § 5 ust. 12 Regulaminu.

§ 14 ust. 3

Operator uprawniony jest w szczególności do rozwiązania Umowy, na zasadach określonych w ust. 2 w przypadku, gdy Abonent narusza zakazy wskazane w § 5 ust. 13 Regulaminu.

§ 15 ust. 2

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy

§ 15 ust. 2

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ww. Ustawy.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.