Regulamin Ogólny Świadczenia Usługi

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi przez operatora Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.

 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  1. Abonent - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usługi dostarczanej przez Operatora za pomocą Sieci na STB Abonenta, na mocy odpowiedniego stosunku prawnego łączącego Abonenta i Operatora (w szczególności na podstawie stosunku prawnego opisanego niniejszym Regulaminem), na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą ani zawodową.
  2. Cennik – informacja o zasadach i warunkach płatności prezentowana w Serwisie.
  3. Konsument – użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  4. Operator – Netwizor – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.
  5. Oprogramowanie Operatora – oprogramowanie służące do świadczenia Usługi, które może być także w ograniczonym stopniu udostępniane Abonentom na warunkach wskazanych w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych.
  6. Platforma płatnicza - usługa świadczona przez podmiot trzeci, której przedmiotem jest obsługa dokonywanych drogą elektroniczną przez Abonenta na rzecz Operatora płatności bezgotówkowych.
  7. Portal zintegrowany z Usługą – oznacza portal WWW, prowadzony przez podmiot trzeci, umożliwiający w szczególności wykorzystanie konta stworzonego tam przez Abonenta do logowania się do Serwisu.
  8. Program – to uporządkowany zestaw audycji (w szczególności telewizyjnych), utworów, reklam oraz innych przekazów audiowizualnych, wizualnych lub audialnych, przejmowany do wtórnego rozpowszechniania przez Operatora w sposób niezmieniony, a którego zawartość zależy od nadawcy takiego Programu.
  9. Regulamin Ogólny (Regulamin) – niniejszy Regulamin Ogólny Świadczenia Usługi.
  10. Regulaminy dodatkowe – regulaminy inne niż Regulamin Ogólny, w tym Specyfikacja techniczna Usługi, warunki promocji i Cenniki, wraz z załącznikami do nich, odnoszące się do usług świadczonych na rzecz Abonenta przez Operatora.
  11. Specyfikacja techniczna Usługi – wyszczególnienie i określenie parametrów Usługi, wraz z warunkami technicznymi, które musi spełnić Abonent, by móc korzystać z Usługi.
  12. Strony – Abonent i Operator łącznie.
  13. Serwis – portal WWW, który umożliwia m.in. dostęp do Sieci, po uprzednim zalogowaniu Abonenta. Sieć może także być dostępna przez dedykowane aplikacje dostępne na STB.
  14. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta między Abonentem a Operatorem przez dokonanie czynności faktycznych przez Abonenta.
  15. Urządzenia Operatora (Sieć) - sprzęt oraz infrastruktura, służące do transmisji sygnałów przez Operatora, połączone ze sobą w sposób zapewniający przesył i dosył Programu do określonego miejsca, stanowiącego połączenie z siecią innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, umożliwiającą Abonentowi dostęp do Sieci. Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym Regulaminie, określenie to obejmuje także Oprogramowanie Operatora.
  16. Urządzenia końcowe (STB) – urządzenia, z których korzysta Abonent celem odbioru Usługi, posiadające w chwili podłączenia do sieci i zalogowania do konta Abonenta unikalny identyfikator, mające lub mogące uzyskać dostęp do Sieci, służące do odbioru lub mogące odbierać z Sieci Programy, choćby nie była to ich podstawowa funkcja. Urządzeniami końcowymi są w szczególności odbiorniki telewizyjne, komputery stacjonarne, komputery przenośne (także netbooki), konsole do gier, tablety, telefony komórkowe (w tym smartfony).
  17. Usługa – usługa świadczona na rzecz Abonentów przez Operatora na podstawie zawartej Umowy, polegająca na rozprowadzaniu Programów przy wykorzystaniu Sieci, w sposób określony w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych wraz z usługami dodatkowymi. Usługa może być świadczona w sposób spersonalizowany.

2. Postanowienia ogólne

  1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest przez dokonanie przez Abonenta rejestracji w Serwisie w sposób tam opisany.
  2. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem terminów świadczenia odpłatnych elementów Usługi wskazanych w Cenniku.
  3. Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz Regulaminów dodatkowych.
  4. W przypadku wystąpienia sprzeczności między postanowieniami Regulaminów dodatkowych a niniejszego Regulaminu, stosować się będzie postanowienia Regulaminów dodatkowych.
  5. Jeśli Regulaminy dodatkowe nie zostały udostępnione Abonentowi najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, lub odpowiednio w chwili zmiany Umowy, uznaje się, że nie mają one zastosowania do Usługi świadczonej takiemu Abonentowi. Wówczas stosuje się postanowienia Regulaminu Ogólnego.

3. Przedmiot Usługi i opłaty za jej świadczenie

  1. Operator w ramach Usługi rozprowadza, przy wykorzystaniu Sieci, Programy do Abonentów, którzy mogą je odbierać za pomocą Urządzeń końcowych (STB).
  2. Usługa może zawierać reklamy. Dla każdego Abonenta możliwe jest wyświetlanie innego, dedykowanego przekazu reklamowego. Na potrzeby wyświetlania reklam Operator może wykorzystywać dowolne środki technologiczne.
  3. Usługa może być świadczona przez Operatora odpłatnie lub nieodpłatnie.
  4. Odpłatne świadczenie Usługi odbywa się w trybie przedpłaconym, poprzez wykupienie przez Abonenta dostępu do odpłatnie świadczonego elementu Usługi.
  5. Szczegółowy podział Usługi na część świadczoną nieodpłatnie a odpłatnie, jak i ceny poszczególnych elementów Usługi określone są w Cenniku znajdującym się w Serwisie.
  6. Opłata za Usługę nie zawiera abonamentu RTV ani opłat związanych z dostępem do Internetu, w tym w szczególności z dostępem do sieci innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, umożliwiającej Abonentowi dostęp do Sieci, czy Urządzeń końcowych. Abonament RTV, dostęp do Internetu, w tym dostęp do sieci umożliwiających Abonentowi dostęp do Sieci, oraz Urządzeń końcowych Abonent opłaca we własnym zakresie.
  7. Abonent może dokonywać płatności za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu Platformy płatniczej.
  8. Przez chwilę dokonania płatności rozumie się moment jej otrzymania przez Operatora za pośrednictwem Platformy płatniczej.
  9. Operator na żądanie Abonenta wystawi fakturę, nie później niż siedem dni od dnia dokonania płatności oraz doręczy ją Abonentowi. Jeżeli Abonent wyrazi na to zgodę, Operator będzie udostępniał Abonentowi fakturę w formie elektronicznej.
  10. Abonent ma możliwość bieżącej kontroli w Serwisie, które z odpłatnych elementów Usługi są mu świadczone oraz ile wynosi okres świadczenia ich Abonentowi. Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w szczególności w Serwisie, o upływie okresu świadczenia Abonentowi odpłatnego elementu Usługi.
  11. Operator, na żądanie zgłoszone przez Abonenta w trybie wskazanym w § 13 Regulaminu, zwróci mu za pośrednictwem Platformy płatniczej przedpłacone przez Abonenta sumy tytułem opłaty za niewykorzystany przez Abonenta okres świadczenia Usługi lub elementów Usługi, którego Abonent nie wykorzystał z uwagi na wypowiedzenie Umowy przez Abonenta z przyczyn wskazanych w §6 ust. 4 i ust. 6 Regulaminu, lub z uwagi na wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy na podstawie § 14 Regulaminu przez Abonenta lub Operatora, lub wygaśnięcie Umowy z innych przyczyn, bądź też trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi przez Operatora, a także w przypadku ograniczenia przez Abonenta zakresu świadczonych mu Usług w trybie wskazanym w § 7 ust. 1 zd. 3 Regulaminu, w ten sposób, że przestałyby mu być świadczone przedpłacone elementy Usługi. Kwota zwrotu wyliczona zostanie w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu świadczenia Usługi lub danego elementu Usługi.

4. Wymagania techniczne i jakość Usługi

  1. W celu korzystania z Usługi, wymagane jest od Abonenta wykorzystywanie Urządzenia końcowego o parametrach i właściwościach określonych w Specyfikacji technicznej Usługi znajdującej się w Serwisie.
  2. Poza Oprogramowaniem Operatora i elementami Sieci udostępnionymi bezpośrednio w Serwisie, Operator nie zapewnia oprogramowania ani Urządzeń koniecznych do spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1, jak również nie zapewnia dostępu do sieci Internet Abonenta, czy Urządzeń końcowych, ani nie odpowiada za brak powyższych lub ich nieprawidłowe działanie.
  3. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi, z zastrzeżeniem postanowień § 11 i § 12 Regulaminu.
  4. Jakość Usługi może zależeć od parametrów łącz Abonentów czy Urządzeń końcowych wykorzystywanych przez Abonentów, a które to łącza czy Urządzenia są poza kontrolą Operatora. Operator zobowiązuje się, do zapewnienia należytej jakości Programów oferowanych Abonentom w ramach Usługi, nieodbiegającej istotnie od jakości w jakiej Programy nadawane są przez nadawców.
  5. Z uwagi na możliwą różną kompatybilność Urządzeń końcowych, utrudniającą lub zakłócającą poprawny odbiór Usługi, Operator może poinformować Abonenta, które Urządzenia końcowe dysponują konfiguracją zalecaną do odbioru Usługi. Operator dołoży starań, aby – w miarę technicznych i prawnych możliwości – możliwe było wykorzystywanie jak największej liczby konfiguracji, a w przypadku występowania niekompatybilności, w miarę możliwości identyfikować je i usuwać. Aktualną listę zalecanych lub niezalecanych konfiguracji zawiera Specyfikacja techniczna Usługi. Operator nie będzie uzależniał świadczenia Usługi Abonentowi od tego, czy korzysta z Urządzenia końcowego znajdującego się na liście zalecanych konfiguracji.
  6. Abonent może korzystać z Usług z użyciem maksymalnie 5 (pięciu) Urządzeń końcowych zarejestrowanych zgodnie z punktami poniższymi.
  7. Rejestracja Urządzenia końcowego następuje z chwilą, gdy Abonent za pomocą tego Urządzenia dokonuje logowania w Serwisie.
  8. Do jednego konta w Serwisie każdy Abonent może utrzymywać jednocześnie nie więcej niż 5 (pięć) zarejestrowanych Urządzeń końcowych. Rejestracja kolejnego Urządzenia końcowego powoduje automatyczne wyrejestrowanie tego Urządzenia końcowego, za pośrednictwem którego Abonent najdawniej rozpoczął korzystanie z Usług.
  9. Abonent może jednocześnie korzystać tylko z jednego Urządzenia końcowego, chyba że Operator wyraźnie dopuści możliwość korzystania przez Abonenta z Usługi lub elementu Usługi również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Próba wykorzystania kolejnego Urządzenia końcowego zasadniczo spowoduje zatrzymanie odbioru Programu na wcześniej wykorzystywanym Urządzeniu końcowym. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego odbioru Programu na wielu Urządzeniach końcowych. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego odbioru Programu na wielu Urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych (tzw. usługi multiroom). Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności multiroom. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego korzystania z Serwisu, w zakresie w jakim nie dotyczy to odbioru Programu, na wielu urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych.
  10. Abonent może korzystać z Usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Operator wyraźnie dopuści możliwość korzystania przez Abonenta z Usługi lub elementu Usługi również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w związku ze stosowaniem postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, zgodnie z którymi możliwe jest czasowe korzystanie z Usługi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  11. Użytkownik, który został pozytywnie zweryfikowany - jako osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej - który korzysta z prawa do przenoszenia usługi WP Pilot podczas czasowego pobytu na terenie Unii Europejskiej, może w razie wystąpienia wątpliwości podlegać ponownej weryfikacji.
  12. Abonent nie jest uprawniony do udostępniania innym osobom swojego konta w Serwisie, co obejmuje także zakaz umożliwiania innym osobom rejestracji w Serwisie Urządzeń końcowych należących do tych osób.

5. Warunki świadczenia Usługi i korzystania z niej

  1. Programy TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4, TV Puls są przeznaczone do powszechnego i nieodpłatnego odbioru również w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną.
  2. W celu korzystania z Usługi, Abonent zobowiązany jest zarejestrować się w Serwisie. Abonent nie ponosi opłat abonamentowych z tytułu rejestracji w Serwisie oraz może w każdej chwili trwale zaprzestać korzystać z Usługi, w sposób wskazany w Regulaminie.
  3. Do dokonania rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie przez Abonenta aktywnego adresu e-mail lub posiadanie aktywnego konta w Portalu zintegrowanym z Usługą. W przypadku, gdy korzystanie z danego elementu Usługi jest odpłatne, mogą być wymagane także inne dane konieczne do realizacji Umowy, takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Abonenta. Każdorazowo Abonent będzie informowany o zakresie, rodzaju i celu zbieranych od niego danych. Abonent nie jest zobowiązany do podania powyższych danych osobowych, jednak w przypadku odmowy ich podania świadczenie usług może okazać się niemożliwe.
  4. Adres e-mail oraz hasło (minimalnie 8-znakowe w tym zawierające cyfrę) podane przez Abonenta podczas rejestracji w Serwisie, stanowią dane logowania do Serwisu. Abonent posiadający aktywne konto w Portalu zintegrowanym z Usługą, posiada możliwość zalogowania się do Serwisu również przy wykorzystaniu loginu i hasła do tamtego konta. Hasło może zostać zmienione po zalogowaniu się do Serwisu, a w wypadku zapomnienia hasła przez Abonenta przez użycie opcji zmiany hasła bez logowania się do Serwisu. W takim wypadku Abonent podaje adres mailowy podany przy rejestracji, na który zostanie przesłana wiadomość umożliwiająca dokonanie zmiany hasła.
  5. Abonent, po zalogowaniu do Serwisu, może samodzielnie wybrać zakres świadczonej mu Usługi z aktualnej oferty Operatora oraz administrować swoim kontem w Serwisie poprzez wybranie stosownych opcji lub złożenie dyspozycji z poziomu Serwisu.
  6. Z chwilą poprawnego zalogowania do Sieci, Abonent uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi (w szczególności do zamówionych Programów). Dostęp do niektórych elementów Usługi, w szczególności odbiór niektórych Programów, może wymagać uprzedniego dokonania płatności związanych z takimi elementami (pre-paid).
  7. Jeżeli korzystanie z Usługi będzie uzależnione od zaakceptowania przez Abonenta postanowień i warunków licencyjnych, zostaną one mu przedstawione do akceptacji przed rejestracją w Serwisie. Jeżeli korzystanie z poszczególnych elementów Usługi, aktywowanych przez Abonenta za pośrednictwem Serwisu, będzie uzależnione od zaakceptowania przez Abonenta dodatkowych postanowień i warunków licencyjnych, zostaną one mu przedstawione do akceptacji przed aktywacją takiego elementu Usługi.
  8. Niedokonywanie wpłat nie wpływa na ważność konta w Serwisie. Konto pozostaje aktywne, o ile Abonent nie dokona jego dezaktywacji wskutek wypowiedzenia Umowy. W określonych Regulaminem oraz Regulaminami dodatkowymi przypadkach takie uprawnienie przysługiwać będzie także Operatorowi. Nie ma możliwości przywrócenia konta po dezaktywacji.
  9. Korzystanie z Usługi odbywa się za pomocą Urządzenia końcowego (STB).
  10. Operator umożliwia korzystanie z Usługi po podaniu adresu aktywnego adresu email Abonenta.
  11. Abonent jest zobowiązany do nieujawniania danych logowania do Serwisu osobom trzecim oraz zobowiązany do informowania Operatora o każdym przypadku (lub podejrzeniu) nieuprawnionego przejęcia takich danych.
  12. Operator nie sprawuje kontroli redakcyjnej w zakresie materiałów czy audycji udostępnianych poprzez Programy, w szczególności nie ma wpływu na tzw. ramówkę Programu, o ile nie zaznaczył wyraźnie wyjątków od tej zasady.
  13. Zabronione jest korzystanie przez Abonenta z Usługi:
   1. w sposób niezgodny z jej charakterem i przeznaczeniem, uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Abonentów, lub wywołujący realne zagrożenie wystąpienia takiej awarii lub przeciążenia Urządzeń Operatora,
   2. w sposób godzący w integralność systemów informatycznych Operatora,
   3. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
   4. do dostarczania lub przekazywania treści o charakterze bezprawnym,
   5. w celu rozpowszechniania lub publicznego udostępniania utworów chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi (w szczególności nagrań muzycznych lub utworów audiowizualnych) bez posiadania stosownej licencji, w szczególności do udostępniania takich utworów osobom spoza kręgu osób pozostających w związku osobistym w rozumieniu art. 23 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
   6. w celu rozpowszechniania lub udostępniania programów komputerowych przystosowanych do lub powstałych w celu umożliwienia popełnienia czynu zabronionego,
   7. w sposób, który spowodowałby wykorzystanie Urządzeń Operatora w celu popełnienia czynu zabronionego (m.in. czynów stanowiących lub mogących stanowić oszustwo, wyłudzenie lub usiłowanie ich popełnienia).

6. Zmiana warunków świadczenia Usługi

  1. Przez zmianę warunków świadczenia Usługi rozumie się zmianę warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych – Regulaminie, lub zmianę Regulaminu dodatkowego, w tym Cennika.
  2. Operator podaje do publicznej wiadomości w Serwisie z wyprzedzeniem 1 miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie,
  3. Operator uprawniony jest również do stałej zmiany oferty Programów, w tym do zaprzestania świadczenia niektórych lub wszystkich odpłatnych elementów Usługi, o czym informację, na warunkach określonych w ust. 2, poda do publicznej wiadomości w Serwisie . Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków świadczenia Usługi, w tym określonych w Regulaminie lub Regulaminie dodatkowym, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno zostać złożone nie później niż do dnia wejścia w życie tych zmian.
  4. W przypadku gdy mimo zmiany oferty Programowej stanowiącej w stosunku do Abonenta zmianę warunków świadczenia Usługi, w szczególności wskutek zaprzestania świadczenia elementu Usługi, do której dostęp został przez Abonenta przedpłacony, Abonent nie rozwiązał Umowy, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 3 ust. 11 Regulaminu.
  5. Uregulowań ust. 4 zdanie ostatnie nie stosuje się w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, a także zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla Usługi lub gdy wynika to z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego.
  6. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków świadczenia Usługi wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi, w tym nowego elementu Usługi, lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Operator podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków świadczenia Usługi, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno zostać złożone nie później niż do dnia wejścia w życie tych zmian.
  7. Operator niezwłocznie poda w Serwisie informacje o zmianie swojej nazwy (firmy), adresu lub siedziby. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usługi.
  8. Zgodnie z Cennikiem, poszczególne odpłatne elementy Usługi, w szczególności poszczególne Programy, mogą być dostępne dla Abonenta jedynie przez wskazany w Cenniku okres. Po jego upływie, ponowne uzyskanie dostępu do takiego elementu Usługi na kolejny okres wymagać będzie od Abonenta dokonania ponownej płatności zgodnej z Cennikiem.
  9. W każdym czasie Operator jest uprawniony do wprowadzania okresu testowego i promocyjnego dostępu do Usługi, które nie ograniczają zakresu Usługi świadczonej zgodnie z Regulaminem lub Regulaminem dodatkowym; w szczególności Operator może nieodpłatnie udostępnić i wycofać Program lub inne elementy Usługi, takie jak możliwość jednoczesnego odbioru Programu na wielu Urządzeniach końcowych, z których Abonent nie mógł dotychczas korzystać w ramach Usługi. Taka zmiana warunków świadczenia Usługi nie wymaga zmiany Regulaminu, Regulaminu dodatkowego ani też podania do publicznej wiadomości w Serwisie oraz doręczenia Abonentowi treść zmiany warunków świadczenia Usługi i może być dokonana w każdym czasie.

7. Rozszerzenie zakresu świadczonej Usługi

  1. Strony mogą rozszerzyć zakres świadczonych Usług, w szczególności o dodatkowe odpłatne elementy Usługi. Udostępnienie Abonentowi zamówionych dodatkowych odpłatnych elementów Usługi będzie możliwe po przedpłaceniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do ograniczenia zakresu świadczonych Usług.
  2. Operator może umożliwić Abonentowi zmianę zakresu świadczonych Usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub Serwisu. Możliwość opisana w zdaniu pierwszym dotyczy zamówienia oraz rezygnacji z dodatkowych elementów Usługi.
  3. W przypadku opisanym w ust. 2, Operator utrwali oświadczenie Abonenta złożone w powyższy sposób i będzie je przechowywać do końca obowiązywania Umowy na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść Abonentowi na jego żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. W przypadku zmiany warunków Umowy dokonanej telefonicznie utrwalona zostanie cała rozmowa. Jednocześnie Operator obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia zlecenia zmiany. Potwierdzenie Operator dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy.
  5. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, Abonent zobowiązany będzie do zwrotu przyznanych ulg, na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich Regulaminach dodatkowych wskazujących na warunki promocji.

8. Dostęp testowy do Usługi

  1. Operator może umożliwić Abonentowi rejestrację w Serwisie jedynie na okres testowy jak i umożliwić Abonentowi dostęp testowy do Usługi w okresie korzystania z Usługi. Okres testowy będzie nie dłuższy niż dwanaście miesięcy. Dostęp testowy do Usługi może być udzielany wielokrotnie.
  2. Dostęp testowy do Usługi umożliwiany jest celem sprawdzenia poprawności odbioru Usługi, także na skutek zmiany warunków świadczenia Usługi oraz kompatybilności z posiadanymi Urządzeniami końcowymi.
  3. Zakres Usługi udostępnianej zgodnie z niniejszym paragrafem może być ograniczony, także czasowo.
  4. W okresie testowym, zmiana, w tym ograniczenie zakresu Usługi, także czasowo nie wymaga informowania Abonenta i nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usługi, o której mowa w § 6 Regulaminu.
  5. Wprowadzenie, zmiana i zakończenie okresu testowego nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usługi, o której mowa w § 6 Regulaminu.
  6. W okresie testowym zmiana zakresu świadczenia Usług objętych testem nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usługi, o której mowa w § 6 i § 7 Regulaminu.
  7. Dostęp testowy jest nieodpłatny.

9. Dostęp promocyjny do Usługi

  1. Operator może umożliwić Abonentowi rejestrację w Serwisie na warunkach promocyjnych jak i umożliwić Abonentowi dostęp do Usługi w okresie korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych. Dostęp promocyjny do Usługi może być udzielany wielokrotnie.
  2. Dostęp promocyjny do Usługi wprowadzany jest Regulaminem dodatkowym, akceptowanym przez Abonenta, jeśli jest odpłatny, wymaga udzielenia przez Abonenta zgód marketingowych wskazanych przez Operatora lub spełnienia innych warunków wskazanych przez Operatora. Dostęp promocyjny do Usługi wprowadzony Regulaminem dodatkowym nie podlega zasadom wynikającym z niniejszego § 9 Regulaminu.
  3. W okresie promocyjnym zakres Usługi może być ograniczony, także czasowo.
  4. W okresie promocyjnym, zmiana, w tym ograniczenie zakresu Usługi, także czasowo, nie wymaga informowania Abonenta i nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usługi, o której mowa w § 6 Regulaminu.
  5. Wprowadzenie, zmiana i zakończenie okresu promocyjnego nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usługi, o której mowa w § 6 Regulaminu.
  6. W okresie promocyjnym zmiana zakresu świadczenia Usług objętych promocją nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usługi, o której mowa w § 6 i § 7 Regulaminu.
  7. Dostęp promocyjny do Usługi, o ile nie jest wprowadzony Regulaminem dodatkowym, akceptowanym przez Abonenta jest nieodpłatny.

10. Licencje na korzystanie z Oprogramowania Operatora

  1. Abonent ma prawo do korzystania z Oprogramowania Operatora przez okres aktywności konta Abonenta.
  2. Oprogramowanie Operatora może być wykorzystywane przez Abonenta tylko i wyłącznie w celu prawidłowego i zgodnego z prawem, Regulaminem i Regulaminami dodatkowymi korzystania z Usługi, w tym odbioru Programów.
  3. Abonent nie może udzielać sublicencji ani udostępniać Oprogramowania Operatora osobom trzecim, jak również rozpowszechniać, publicznie odtwarzać czy udostępniać jakichkolwiek elementów tego Oprogramowania Operatora lub jego kopii.
  4. Zgody Operatora wymaga dokonywanie przez Abonenta przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian Oprogramowania Operatora, zwielokrotnianie lub tłumaczenie formy kodu, lub wykorzystywanie jakichkolwiek części Oprogramowania Operatora do tworzenia lub modyfikacji innego oprogramowania, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Po dezaktywacji konta Abonent zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu lub zniszczenia wszelkich kopii Oprogramowania Operatora będących w jego posiadaniu, a także do zaprzestania korzystania z Oprogramowania Operatora.
  6. W zakresie poszczególnych elementów Usługi, postanowienia licencji mogą się różnić, w szczególności w zakresie odbioru poszczególnych Programów na poszczególnych Urządzeniach końcowych. W szczególności może to dotyczyć konieczności dokonania odpowiedniej konfiguracji Urządzeń końcowych lub ich podłączenia do sieci określonego typu, o czym Abonent będzie przed udzieleniem licencji informowany.
  7. Aplikacja udostępniana Abonentowi może zawierać ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych elementów Usługi, o czym Abonent będzie wcześniej informowany.

11. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi

  1. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Usługi lub jej elementów wobec każdego Abonenta, którego działania są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, Regulaminów dodatkowych lub powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Ograniczenie lub zablokowanie dostępu do Usługi lub jej elementów może nastąpić po uprzednim wezwaniu takiego Abonenta do zaprzestania naruszeń lub dopełnienia obowiązków w wyznaczonym terminie i bezskutecznego upływu takiego terminu. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy takie ograniczenie lub zablokowanie jest wymagane przepisami prawa lub stosownym orzeczeniem uprawnionego organu.
  3. Operator może zawiesić czasowo świadczenie Usługi z przyczyn technicznych, w szczególności w przypadku konserwacji czy modernizacji Urządzeń Operatora, jak również w przypadku konieczności usunięcia awarii lub jej zapobiegnięciu. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac planowych, które mogą spowodować pogorszenie jakości Usługi bądź konieczność ich zawieszenia, Abonent zostanie poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 3 dni, za pośrednictwem Serwisu. Przerwy w świadczeniu Usługi nie będą jednorazowo trwały dłużej niż 6 godzin, nie więcej jednak niż 24 godziny w miesiącu. Wystąpienie przerw opisanych w niniejszym ustępie uprawnia Abonenta do dochodzenia rekompensaty, o której mowa w § 12 ust. 4 Regulaminu.
  4. W przypadku, gdy doszło do zaprzestania świadczenia Usługi obejmującej przechowywanie przez Abonenta jakichkolwiek danych, wówczas dane takie mogą zostać usunięte wraz z zaprzestaniem świadczenia tych elementów Usługi. Operator poinformuje Abonenta ze stosownym wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 7 dni, za pośrednictwem Serwisu, o planowanym zaprzestaniu świadczenia Usługi, w celu zarchiwizowania przechowywanych przez Abonenta danych.

12. Odpowiedzialność Usługodawcy

  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
   1. za przerwy w emisji Programów, jeśli nie doszło do nich z powodu nieprawidłowego świadczenia Usługi,
   2. za wprowadzenie przez Abonenta (lub osoby, za które odpowiada lub którym powierzył dostęp do swojego konta) szkodliwego lub niechcianego oprogramowania (w szczególności wirusów, robaków, trojanów, programów typu spyware lub adware) do Urządzeń końcowych wykorzystywanych przez tego Abonenta, a także za skutki takiego wprowadzenia,
   3. za faktyczne efekty korzystania lub niekorzystania z Usługi, jak również za utracone korzyści związane z używaniem bądź nieużywaniem przez Abonenta Usługi,
   4. za utratę przez Abonenta hasła dostępu lub konta bądź udostępnienia przez Abonenta tych danych osobom trzecim (w tym także za niezmienienie hasła początkowego), do momentu zgłoszenia przez Abonenta konieczności zablokowania lub zmiany hasła lub konta,,
   5. za dostęp, brak dostępu lub jakiekolwiek usterki czy wadliwe działanie łącza z którego korzysta Abonent, w tym za niską przepustowość lub zwolnienie przepustowości takiego łącza,
   6. za awarie, usterki lub jakiekolwiek inne wadliwe funkcjonowanie bądź niefunkcjonowanie urządzeń służących do korzystania z Usługi, jak również za wady prawne tych urządzeń lub oprogramowania, jeśli urządzenia te lub oprogramowanie nie należą do Operatora ani nie są przez niego zarządzane, w szczególności za awarie Urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Abonenta,
   7. za przerwy w dostawach energii elektrycznej po stronie Abonenta, uniemożliwiające korzystanie z Usługi,
   8. za utratę danych lub niedokonanie ich archiwizacji, jeśli doszło do zaprzestania świadczenia Usługi lub jej elementu
  2. Wyłączenia odpowiedzialności Operatora wskazane w ust. 1 nie mają zastosowania do Konsumentów.
  3. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora wskazane w ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku jeżeli do naruszenia doszło z winy Operatora lub osób od niego zależnych.
  4. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu Abonentowi Usługi lub elementu Usługi, Abonent uprawniony jest do dochodzenia rekompensaty, w trybie postępowania reklamacyjnego wskazanego w § 13 Regulaminu, za okres, w którym miała miejsce taka przerwa. Rekompensata wynosić będzie równowartość opłaty za przedpłacone elementy Usługi, w części obliczonej proporcjonalnie do pozostałego okresu, w którym Usługa lub elementy Usługi były świadczone Abonentowi.
  5. Operator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Abonentowi bezpieczny dostęp do Sieci, oraz uniemożliwić taki dostęp osobom niepowołanym, w szczególności poprzez stosowanie technik kryptograficznych. Operator nie jest w stanie jednak zagwarantować, że zabezpieczenia te całkowicie wyłączą możliwość ingerencji osób trzecich, zwłaszcza w przypadku, gdy do takiej ingerencji dojdzie w wyniku czynu niedozwolonego.

13. Procedura reklamacyjna

  1. W przypadku uznania, że Usługa nie jest wykonywana w sposób zgodny z Regulaminem lub Regulaminami dodatkowymi, Abonent ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą takiego nienależytego wykonywania Usługi lub jej części.
  2. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, reklamacje powinny być zgłaszane w terminie do 12 miesięcy od:
   – ostatniego dnia okresu świadczenia Usługi lub danego elementu Usługi, w którym zakończyła się przerwa w jej świadczeniu, lub
   – dnia, w którym Usługa lub dany element Usługi zostały nienależycie wykonane lub miały być wykonane, lub
   – dnia, w którym doręczono fakturę zawierającą nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi lub danego elementu Usługi
  3. Reklamację można złożyć pisemnie, telefonicznie, lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę Operatora obsługującą Abonentów, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.
  4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:określenie Abonenta, który składa reklamację, wraz z odpowiednim adresem (wystarczające jest podanie aktywnego adresu poczty elektronicznej)
   1. określenie elementu Usługi, której dotyczy,
   2. opis zdarzenia uzasadniającego wniesienie reklamacji,
   3. wskazanie okresu, którego dotyczy reklamacja,
   4. określenie żądania z tytułu reklamacji, a w razie żądania finansowego – wskazanie żądanej formy wypłaty (w szczególności podania danych do przelewu bankowego, danych do przekazu pocztowego, wyrażenia zgody na zwrot za pośrednictwem Platformy płatniczej itp.),
   5. podpis osoby składającej reklamację w imieniu Abonenta (nie dotyczy reklamacji wnoszonych w sposób inny niż droga pisemna).
  5. Operator poinformuje Abonenta o rozstrzygnięciu reklamacji na piśmie, w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważać się będzie, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez Operatora odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
  6. W przypadku, gdyby reklamacja nie mogła zostać rozpoznana z powodu braków formalnych, Operator wezwie reklamującego do uzupełnienia tych braków w terminie do 7 dni, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Termin na rozpoznanie reklamacji biegnie od dnia uzupełnienia braków.
  7. Odpowiedź na reklamację zawierać będzie co najmniej:
   1. określenie, czy reklamacja została uznana,
   2. w przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji (uznania reklamacji) – określenie wysokości kwoty przyznanego odszkodowania i terminu jego wypłaty lub zwrotu innej należności i terminu jej wypłaty,
   3. w przypadku negatywnego rozpoznania reklamacji (nieuznania reklamacji) – zwięzłe uzasadnienie, które wraz z odmową uznania reklamacji zostanie doręczone Abonentowi przesyłką poleconą.
   4. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach wskazanych w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego.
   5. podpis lub wskazanie pracownika rozpoznającego reklamację.
  8. Reklamacje mogą dotyczyć jedynie Usługi oraz zobowiązań wynikających z Regulaminu czy Regulaminów dodatkowych. Reklamacje dotyczące usług innych niż powyższe, niestanowiących elementu Usługi, bądź czynności, do których Operator nie był zobowiązany, nie będą rozpatrywane.
  9. Składanie reklamacji na nieuznaną reklamację lub powtórne składanie reklamacji w tej samej sprawie, gdy była już ona przedmiotem rozstrzygnięcia reklamacyjnego, jest niedopuszczalne. Operator zastrzega możliwość pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.
  10. W przypadku, jeśli Abonent korzysta także z innych usług Operatora, wówczas odpowiednia umowa łącząca Strony może wskazywać inną procedurę reklamacyjną, w szczególności podawać odpowiedni regulamin.
  11. Reklamacja, niezależnie od jej rozstrzygnięcia, nie ogranicza praw Stron do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach wskazanych w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego.

14. Wypowiedzenie Umowy

  1. Abonent i Operator są uprawnieni do rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Rozwiązanie Umowy przez Operatora wymaga wskazania ważnej przyczyny.
  2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, gdy druga Strona narusza jej istotne warunki i nie zaprzestanie naruszania w terminie 14 dni od daty wezwania do ich usunięcia, a Regulamin nie zawiera w tym zakresie postanowień szczególnych. Zapis zdania pierwszego dotyczy w szczególności uprawnienia Abonenta w przypadku, gdy świadczone Usługi nie spełniają warunków jakościowych określonych w Regulaminie.

  3. Operator uprawniony jest w szczególności do rozwiązania Umowy, na zasadach określonych w ust. 2 w przypadku, gdy Abonent narusza zakazy wskazane w § 5 ust. 12 Regulaminu.

  4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej.

  5. Umowa wygasa w przypadku:

   1. rozwiązania za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ust. 2,

   2. utraty przez Operatora zdolności do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej,

   3. śmierci Abonenta,

   4. rozwiązania, likwidacji itp. Operatora

  6. Wygaśnięcie Umowy powoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Abonenta. W związku z wygaśnięciem Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, Abonent może być zobowiązany do zwrotu przyznanych ulg, zapłaty kar umownych lub odszkodowań, na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich Regulaminach dodatkowych wskazujących na warunki promocji. Mimo wygaśnięcia Umowy, Operator może być zobowiązany do zapłaty kar umownych lub odszkodowań na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich Regulaminach dodatkowych.

15. Prawa konsumenta

  1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy jak i umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji i udostępnienia Usługi.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

16. Dane osobowe Abonenta

  1. Operator uprawniony jest, w zakresie określonym przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO) oraz Prawa telekomunikacyjnego, do przetwarzania danych osobowych Abonenta dla celów realizacji Usługi, w tym także optymalizacji i dopasowywania naszych Usług do potrzeb Abonenta, tworzenia profilu spersonalizowanych treści, wyboru spersonalizowanych treści, analizowania i udoskonalania Usługi oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usługi, pomiarów statystycznych, pomiaru wydajności treści, marketingu (w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych produktów i usług własnych Operatora, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszania produktów  zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, obsługi technicznej wyświetlania treści oraz, także po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, do dochodzenia roszczeń. Operator może ponadto przetwarzać dane osobowe Abonenta na podstawie jego dobrowolnej zgody w celach reklamowych, w szczególności w celu optymalizacji i dopasowania reklam w naszych Usługach, wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam,  pomiaru wydajności reklam, obsługi technicznej wyświetlania reklam.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, zakresu przetwarzania oraz praw Abonentów zostały zawarte w polityce prywatności.
  3. Operator informuje Abonenta o zakresie i celu przetwarzania danych transmisyjnych oraz innych danych ich dotyczących, a także o możliwościach wpływu na zakres tego przetwarzania.
  4. Abonentowi przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody dodatkowo Abonent może skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia Usługi) Abonent może dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Operatora, Abonent może dodatkowo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W polityce prywatności znajdują się informacje jak zakomunikować wolę skorzystania z tych praw.
  5. Operator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu Sieci oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej Abonenta. Operator ponosi odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej, w tym danych osobowych Abonenta, przez podmiot prowadzący Platformę płatniczą.

17. Dane dotyczące funkcjonalności i jakości Usługi

  1. W ramach Usługi Operator nie zapewnia połączenia z numerami alarmowymi, ani nie nakłada ograniczeń w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych.
  2. Operator, w zakresie gromadzenia danych o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie, lokalizuje czy Urządzenie końcowe znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Operator może dokonywać pomiaru i organizacji ruchu w Sieci, w celu zapobieżenia osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, które mogłoby mieć wpływ na jakość Usługi.
  4. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci lub Usługi, Operator może ograniczyć lub zablokować dostęp do Usługi lub jej elementów Abonentowi dokonującemu takich naruszeń.
  5. Operator prowadzi usługi serwisowe w zakresie zapewnienia należytego stanu Sieci, umożliwiającego świadczenie Usługi. Operator świadczy drogą elektroniczną usługi wsparcia technicznego Abonentom, mające na celu umożliwienie Abonentom korzystanie z Usługi.
  6. Operator rekomenduje Abonentowi stosowanie zabezpieczeń Urządzeń końcowych w postaci oprogramowania antywirusowego oraz typu firewall. Operator nie zapewnia Abonentowi oprogramowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ani nie będzie uzależniał świadczenia Usługi od stosowania przez Abonenta takich zabezpieczeń.

18. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Abonentom nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, na każde ich żądanie, a także jest dostępny w Serwisie, w sposób umożliwiający jego pobranie przez Abonenta.
  2. Operator, na żądanie Abonenta zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną, udostępni informacje o aktualnych szczególnych zagrożeniach związanych z Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych.
  3. W przypadku spraw nieuregulowanych w Regulaminie ani Regulaminach dodatkowych stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, nr 171, poz 1800 z późn zm.).
  4. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z Regulaminu czy korzystania z Usługi, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego wskazanej w § 13 Regulaminu, spór może zostać rozstrzygnięty w drodze postępowania mediacyjnego lub przez właściwy sąd powszechny.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014-07-16

Załącznik 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umów na odległość. Został on opracowany na podstawie wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy:

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Netwizor sp. z o. o., NIP 7010324630, ul. Żwirki i Wigury 16, Warszawa (02-092) Adres e-mail: kontakt@pilot.wp.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  4. Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Formularz ten należy wypełnić i przesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Do: Netwizor sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa

OŚWIADCZENIE OD ODSTĄPIENIU OD UMOWY

[imię, nazwisko, adres, adres e-mail] niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi([2]), zawartej z administratorem/sprzedawcą dnia, […..][1] roku.

Data i podpis: […][2]


[1] Proszę wskazać datę zawarcia umowy
[2] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko)


Załącznik 2

Regulamin usługi PPV

Regulamin Promocji – Regulamin dodatkowy

Regulamin Płatności Cyklicznych

Regulamin Płatności SMS

WP Pilot – Regulamin akcji specjalnej z Huawei

Regulamin promocji Samsung Smart TV

Regulamin akcji promocyjnej "WP Pilot na Wakacjach”

Regulamin Konkursu Tłusty Czwartek z WP Pilot

Regulamin usługi konta poczty elektronicznej

Regulamin Promocji "Darmowy pakiet testowy"

Regulamin Konkursu "Pokaż, jak kibicujesz"

Regulamin Konkursu "Gruby Benek"

Regulamin Konkursu "Zgadnij wynik meczu z Pilot WP"

Regulamin Konkursu "Pokaż nam swoją choinkę"

Regulamin Konkursu "Wygraj koszulkę Lewego"

Regulamin korzystania z Programu Lojalnościowego Pilot WP

REGULAMIN KONKURSU "Narysuj urodzinowego Pączka!"

Regulamin Konkursu "Kibicuj Biało-Czerwonym!"

Regulamin konkursu “Pilot WP x Disney Channel - bajkowy koniec roku szkolnego”

Regulamin Dodatkowy Akcji Promocyjnej "Rozrywkowy zestaw powiększony" Pilot WP + Audioteka

Regulamin konkursu “Pilot WP x Music Box -  najbardziej słoneczny teledysk”

Regulamin konkursu “Pilot WP x Polonia Bytom - Pokaż, jak kibicujesz Polonii Bytom, oglądając mecz w Pilocie WP”