Regulamin Ogólny Świadczenia Usług

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez – Audioteka Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Netwizor Sp. z o.o.), pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034 – który to podmiot, występuje jako operator, a w przypadku rozpowszechniania wyłącznie w systemie teleinformatycznym Kanałów własnych, również jako nadawca.

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  1. Abonent / Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usług dostarczanych przez Operatora za pomocą Sieci na STB Abonenta, na mocy odpowiedniego stosunku prawnego łączącego Abonenta i Operatora (w szczególności na podstawie stosunku prawnego opisanego niniejszym Regulaminem), na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą ani zawodową.
  2. Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz dostęp do Usług na urządzeniach stacjonarnych, jak i przenośnych, np.: komputer, tablet, smartfon, telewizor wyposażony w odpowiedni system operacyjny itp.
  3. Cennik– dokument stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu zawierający informacje o aktualnych cenach Usług podstawowych Operatora, dostępnych w Serwisie;
  4. Konsument– użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  5. Operator – Audioteka Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (dawniej: Netwizor Sp. z o.o.) pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000402267, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.
  6. Nadawca Kanałów własnych - Audioteka Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Netwizor Sp. z o.o.), występująca w przypadkach rozpowszechniania wyłącznie w systemie teleinformatycznym (tj. w Serwisie) własnych programów telewizyjnych.
  7. Oprogramowanie – oprogramowanie służące do świadczenia Usług, które może być także w ograniczonym stopniu udostępniane Abonentom na warunkach wskazanych w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych.
  8. Pakiet - to szczegółowe zestawienie elementów Usług odpłatnych Operatora wraz podaniem ceny oraz zakresu dostępnych Programów, Usług VOD i Transmisji na żywo po ich wykupieniu.
  9. Platforma płatnicza- usługa świadczona przez podmiot trzeci, której przedmiotem jest obsługa dokonywanych drogą elektroniczną przez Abonenta na rzecz Operatora płatności bezgotówkowych.
  10. Portal zintegrowany z Usługą– oznacza portal WWW, prowadzony przez podmiot trzeci, umożliwiający w szczególności wykorzystanie konta stworzonego tam przez Abonenta do logowania się do Serwisu.
  11. Program– jedna z odpłatnych Usług Operatora stanowiąca uporządkowany zestaw audycji (w szczególności telewizyjnych), utworów, reklam oraz innych przekazów audiowizualnych, wizualnych lub audialnych, przejmowany do wtórnego rozprowadzania przez Operatora, a którego zawartość zależy od nadawcy takiego Programu – które to Programy stanowią jednocześnie treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora w ramach Serwisu.
  12. Kanał własny – to bezpłatna Usługa udostępniana poza Pakietem w ramach Serwisu, na zasadach odrębnych od Programu, Usługi VOD czy Transmisji na żywo (wyróżniona w pasku kanałów Serwisu), stanowiąca rozpowszechniane wyłącznie w systemie teleinformatycznym własne programy telewizyjne, w których Spółka Audioteka Group Sp. z o.o. działa jako Nadawca Kanału własnego, tworzy i zestawia te programy oraz rozpowszechnia je lub przekazuje innym podmiotom w celu rozpowszechniania - stanowiący jednocześnie treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  13. Regulamin Ogólny (Regulamin)– niniejszy Regulamin Ogólny Świadczenia Usług.
  14. Regulaminy dodatkowe– regulaminy inne niż Regulamin Ogólny, w tym Regulamin Płatności Odnawialnych, regulaminy i warunki promocji, konkursów czy akcji lojalnościowych wraz z załącznikami do nich, które stanowią integralną część Regulaminu Ogólnego, odnoszące się do uszczegółowienia zasad świadczenia Usług oraz usług dodatkowych bądź promocyjnych świadczonych na rzecz Abonenta przez Operatora.
  15. Specyfikacja techniczna Usług– wyszczególnienie i określenie parametrów Usług, wraz z warunkami technicznymi, które musi spełnić Abonent, by móc korzystać z Usług – dostępne pod adresem https://pilot.wp.pl/pomoc/minimalne-wymagania-techniczne.
  16. Strony– Abonent i Operator łącznie.
  17. Serwis– portal WWW bądź Aplikacja o nawie „PILOT WP”, który umożliwia in. dostęp do Sieci, po uprzednim zalogowaniu Abonenta. Sieć może także być dostępna przez dedykowane aplikacje dostępne na STB.
  18. Transmisja na żywo – jedna z Usług Operatora świadczona odpłatnie bądź bezpłatnie w formie transmisji w czasie rzeczywistym, udostępniana na czas konkretnego wydarzenia (np. sportowego czy muzycznego) w ramach Serwisu, na zasadach odrębnych od Programu; Kanału własnego czy Usługi VOD (wyróżniona w pasku kanałów Serwisu) - stanowiąca jednocześnie treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  19. Umowa– umowa o świadczenie Usługi zawarta między Abonentem a Operatorem przez dokonanie czynności faktycznych przez Abonenta, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora wybranej Usługi bądź Usług.
  20. Urządzenia (Sieć)- sprzęt oraz infrastruktura, służące do transmisji sygnałów przez Operatora, połączone ze sobą w sposób zapewniający przesył i dosył Usług do określonego miejsca, stanowiącego połączenie z siecią innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, umożliwiającą Abonentowi dostęp do Sieci. Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym Regulaminie, określenie to obejmuje także Oprogramowanie.
  21. Urządzenia końcowe (STB)– urządzenia, z których korzysta Abonent celem odbioru Usług, posiadające w chwili podłączenia do sieci i zalogowania do konta Abonenta unikalny identyfikator, mające lub mogące uzyskać dostęp do Sieci, służące do odbioru lub mogące odbierać z Sieci Programy, Usługę VOD, Kanały własne i Transmisję na żywo, choćby nie była to ich podstawowa funkcja. Urządzeniami końcowymi mogą być w szczególności odbiorniki telewizyjne, komputery stacjonarne, komputery przenośne (także netbooki), konsole do gier, tablety, telefony komórkowe (w tym smartfony).
  22. Usługi– usługi świadczone odpłatnie bądź bezpłatnie na rzecz Abonentów przez Operatora na podstawie zawartej Umowy, polegające na rozprowadzaniu Programów, Transmisji na żywo, rozpowszechnianiu Kanałów własnych i dostępu do Usługi VOD przy wykorzystaniu Sieci, w sposób określony w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych. Usługi mogą być świadczona w sposób spersonalizowany.
  23. Usługa VOD – jedna z Usług świadczonych na rzecz Abonentów przez Operatora, pozwalająca odtwarzać wybrane i udostępnione przez Operatora w dowolnym (wybranym przez Abonenta) momencie :
   1. materiały wideo stanowiące reemisję części lub całości poszczególnej audycji programu telewizyjnego udostępnianego wcześniej przy wykorzystaniu Sieci (zwane również usługami „Catchup”), które to materiały wideo dostępne będą na Serwisie Operatora.
   2. materiały wideo odtwarzane przez wykorzystanie funkcji pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania (tzw. Time shifting);
   3. oddzielnie udostępniane przez Operatora w Serwisie wszelkie inne materiały audiowizualne, dostępne w wybranym przez Abonenta czasie.


§ 2. Postanowienia ogólne

  1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest przez dokonanie przez Abonenta rejestracji w Serwisie w sposób tam opisany.
  2. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem terminów świadczenia odpłatnych Usług wskazanych w Pakiecie i Cenniku.
  3. Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz Regulaminów dodatkowych.
  4. W przypadku wystąpienia sprzeczności między postanowieniami Regulaminów dodatkowych a niniejszego Regulaminu, stosować się będzie postanowienia Regulaminów dodatkowych.
  5. Jeśli Regulaminy dodatkowe nie zostały udostępnione Abonentowi najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, lub odpowiednio w chwili zmiany Umowy, uznaje się, że nie mają one zastosowania do Usług świadczonych takiemu Abonentowi. Wówczas stosuje się postanowienia Regulaminu Ogólnego.

§ 3. Przedmiot Usług i opłaty za ich świadczenie

  1. Operator w ramach Usług rozprowadza, przy wykorzystaniu Sieci: Programy, Usługi VOD, Kanały własne i Transmisję na żywo - kierowane do Abonentów, którzy mogą je odbierać za pomocą Urządzeń końcowych (STB).
  2. Usługi mogą zawierać reklamy internetowe Operatora. Dla każdego Abonenta możliwe jest wyświetlanie innego, dedykowanego przekazu handlowego. Na potrzeby wyświetlania reklam, Operator może wykorzystywać dowolne środki technologiczne.
  3. Usługi są świadczone odpłatnie w ramach Pakietu, z wyjątkiem usług świadczonych w ramach Kanałów własnych, tj. programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, w których Spółka Audioteka Group działa jako Nadawca Kanałów własnych, jak również z wyjątkiem wyraźnie oznaczonych Transmisji na żywo i Usług VOD.
  4. Kanały własne oraz pozostałe wyraźnie oznaczone Usługi (tj. niektóre Transmisje na żywo i Usługi VOD) rozpowszechniane są bezpłatnie, pod warunkiem wyrażenia i niewycofywania przez zarejestrowanego Użytkowania zgody na działania marketingowe opisane szczegółowo w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili wycofać te zgody, co w połączeniu z brakiem wykupienia jakiegokolwiek Pakietu dostępu do Usług płatnych, uniemożliwi dalsze korzystanie z Usług.
  5. Świadczenie Usług w ramach Pakietu (rozumiane jako dostęp do Programów oraz Usługi VOD i Transmisji na żywo) odbywa się w trybie przedpłaconym, poprzez wykupienie przez Abonenta dostępu do Usług zarówno poprzez płatność jednorazową jak i płatność odnawialną (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Płatności Odnawialnych).
  6. Ceny poszczególnych Pakietów Usług odpłatnych Operatora, wskazane są w aktualnym - na dzień wykupienia przez Abonenta danego Pakietu - Cenniku, który jest dostępny w Serwisie pod adresem https://pilot.wp.pl/cennik/ bądź w zakładkach poszczególnych Pakietów wskazanych na stronie Serwisu.
  7. Zmiana bądź aktualizacja Cennika nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług już opłaconych przez Abonenta.
  8. Opłata za Usługi nie zawiera abonamentu RTV ani opłat związanych z dostępem do Internetu, w tym w szczególności z dostępem do sieci innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, umożliwiającej Abonentowi dostęp do Sieci, czy Urządzeń końcowych. Abonament RTV, dostęp do Internetu, w tym dostęp do sieci umożliwiających Abonentowi dostęp do Sieci, oraz Urządzeń końcowych Abonent opłaca we własnym zakresie.
  9. Abonent może dokonywać płatności za pośrednictwem Serwisu oraz za pośrednictwem poszczególnych Urządzeń końcowych, przy wykorzystaniu Platformy płatniczej.
  10. Przez chwilę dokonania płatności rozumie się moment jej otrzymania przez Operatora za pośrednictwem Platformy płatniczej.
  11. Operator na żądanie Abonenta wystawi fakturę, nie później niż siedem dni od dnia dokonania płatności oraz doręczy ją Abonentowi. Jeżeli Abonent wyrazi na to zgodę, Operator będzie udostępniał Abonentowi fakturę w formie elektronicznej.
  12. Abonent ma możliwość bieżącej kontroli w Serwisie, które z odpłatnych Usług są mu świadczone oraz ile wynosi aktualny okres świadczenia ich Abonentowi. Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną - w szczególności w Serwisie - o upływie okresu wykupionego Pakietu Usług.
  13. Operator, na żądanie zgłoszone w trybie wskazanym w § 13 Regulaminu, może przekazać Abonentowi odpowiednie zniżki na kolejny okres korzystania z Usług bądź dokonać zwrotu za pośrednictwem Platformy płatniczej przedpłacone w całości lub części przez Abonenta sumy tytułem opłaty za niewykorzystany przez Abonenta okres świadczenia Usług (którego Abonent nie wykorzystał z uwagi na pozytywne rozpatrzenie reklamacji, wypowiedzenie Umowy przez Abonenta z przyczyn wskazanych w §6 ust. 4 i ust. 6 Regulaminu, lub z uwagi na wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy na podstawie § 14 Regulaminu przez Abonenta lub Operatora, lub wygaśnięcie Umowy z innych przyczyn, bądź też trwałe zaprzestanie świadczenia Usług przez Operatora, a także w przypadku ograniczenia przez Abonenta zakresu świadczonych mu Usług w trybie wskazanym w § 7 ust. 1 zd. 3 Regulaminu, w ten sposób, że przestałyby mu być świadczone przedpłacone Usługi). Kwota zwrotu wyliczona zostanie w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu świadczenia Usług lub danego elementu Usługi.

§ 4. Wymagania techniczne i jakość Usług

  1. W celu korzystania z Usług, wymagane jest od Abonenta wykorzystywanie Urządzenia końcowego o parametrach i właściwościach określonych w Specyfikacji technicznej Usługi znajdującej się w Serwisie.
  2. Poza Oprogramowaniem Operatora i elementami Sieci udostępnionymi bezpośrednio w Serwisie, Operator nie zapewnia oprogramowania ani Urządzeń koniecznych do spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1, jak również nie zapewnia dostępu do sieci Internet Abonenta, czy Urządzeń końcowych, ani nie odpowiada za brak powyższych lub ich nieprawidłowe działanie.
  3. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniem postanowień § 11 i § 12 Regulaminu.
  4. Jakość Usług może zależeć od parametrów łącz Abonentów czy Urządzeń końcowych wykorzystywanych przez Abonentów, a które to łącza czy Urządzenia są poza kontrolą Operatora. Operator zobowiązuje się, do zapewnienia należytej jakości Programów oferowanych Abonentom w ramach Usług, nieodbiegającej istotnie od jakości w jakiej Programy nadawane są przez nadawców. Operator nie gwarantuje prawidłowego odbioru jakości Usług odbieranych za pośrednictwem Urządzeń końcowych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Z uwagi na możliwą różną kompatybilność Urządzeń końcowych, utrudniającą lub zakłócającą poprawny odbiór Usług, Operator może poinformować Abonenta, które Urządzenia końcowe dysponują konfiguracją zalecaną do odbioru Usług. Operator dołoży starań, aby – w miarę technicznych i prawnych możliwości – możliwe było wykorzystywanie jak największej liczby konfiguracji, a w przypadku występowania niekompatybilności, w miarę możliwości identyfikować je i usuwać. Aktualną listę zalecanych lub niezalecanych konfiguracji zawiera Specyfikacja techniczna Usługi. Operator nie będzie uzależniał świadczenia Usług Abonentowi od tego, czy korzysta z Urządzenia końcowego znajdującego się na liście zalecanych konfiguracji.
  6. Abonent może korzystać z Usług z użyciem maksymalnie 5 (pięciu) Urządzeń końcowych zarejestrowanych zgodnie z punktami poniższymi.
  7. Rejestracja Urządzenia końcowego następuje z chwilą, gdy Abonent za pomocą tego Urządzenia dokonuje logowania w Serwisie.
  8. Do jednego konta w Serwisie każdy Abonent może utrzymywać jednocześnie nie więcej niż 5 (pięć) zarejestrowanych Urządzeń końcowych. Rejestracja kolejnego Urządzenia końcowego powoduje automatyczne wyrejestrowanie tego Urządzenia końcowego, za pośrednictwem którego Abonent najdawniej rozpoczął korzystanie z Usług.
  9. Abonent może jednocześnie korzystać tylko z jednego Urządzenia końcowego, chyba że Operator wyraźnie dopuści możliwość korzystania z Usług przez Abonenta na wielu urządzeniach, jak również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Próba wykorzystania kolejnego Urządzenia końcowego zasadniczo spowoduje zatrzymanie odbioru Usług na wcześniej wykorzystywanym Urządzeniu końcowym. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego odbioru Usług na wielu Urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych (tzw. usługi multiroom). Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności multiroom. Operator może wyraźnie dopuścić możliwość jednoczesnego korzystania z Serwisu, w zakresie w jakim nie dotyczy to odbioru Programu na wielu urządzeniach końcowych, w szczególności przez dwie lub więcej przeglądarek internetowych.
  10. Abonent może korzystać z Usług wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że Operator wyraźnie dopuści możliwość korzystania przez Abonenta z Usług lub elementu Usługi również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w związku ze stosowaniem postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, zgodnie z którymi możliwe jest czasowe korzystanie z Usługi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 4 zdanie końcowe.
  11. Abonent, który został pozytywnie zweryfikowany - jako osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej - który korzysta z prawa do przenoszenia Usług Pilot WP podczas czasowego pobytu na terenie Unii Europejskiej, może w razie wystąpienia wątpliwości podlegać ponownej weryfikacji.
  12. Abonent nie jest uprawniony do udostępniania innym osobom swojego konta w Serwisie, co obejmuje także zakaz umożliwiania innym osobom rejestracji w Serwisie Urządzeń końcowych należących do tych osób.

§ 5. Warunki świadczenia Usług i korzystania z nich

  1. Programy TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4, TV Puls są przeznaczone do powszechnego nieodpłatnego odbioru również w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną.
  2. W celu korzystania z Usług, Abonent zobowiązany jest zarejestrować się w Serwisie. Abonent może w każdej chwili trwale zaprzestać korzystania z Usług, w sposób wskazany w Regulaminie.
  3. Do dokonania rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie przez Abonenta aktywnego adresu e-mail lub posiadanie aktywnego konta w Portalu zintegrowanym z Usługą. Przy wykupie dostępu do Usług płatnych, mogą być wymagane także inne dane konieczne do realizacji Umowy, takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Abonenta. Każdorazowo Abonent będzie informowany o zakresie, rodzaju i celu zbieranych od niego danych. Abonent nie jest zobowiązany do podania powyższych danych osobowych, jednak w przypadku odmowy ich podania świadczenie Usług może okazać się niemożliwe.
  4. Adres e-mail oraz hasło (minimalnie 8-znakowe w tym zawierające cyfrę) podane przez Abonenta podczas rejestracji w Serwisie, stanowią dane logowania do Serwisu. Abonent posiadający aktywne konto w Portalu zintegrowanym z Usługą, posiada możliwość zalogowania się do Serwisu również przy wykorzystaniu loginu i hasła do tamtego konta. Hasło może zostać zmienione po zalogowaniu się do Serwisu, a w wypadku zapomnienia hasła przez Abonenta przez użycie opcji zmiany hasła bez logowania się do Serwisu. W takim wypadku Abonent podaje adres mailowy podany przy rejestracji, na który zostanie przesłana wiadomość umożliwiająca dokonanie zmiany hasła.
  5. Abonent, po zalogowaniu do Serwisu, może samodzielnie wybrać zakres świadczonych mu Usług z aktualnej oferty Operatora oraz administrować swoim kontem w Serwisie poprzez wybranie stosownych opcji lub złożenie dyspozycji z poziomu Serwisu.
  6. Z chwilą poprawnego zalogowania do Serwisu, Abonent uzyskuje dostęp do Usług. Dostęp do Usług odbioru Programu, Usługi VOD i Transmisji na żywo wymaga uprzedniego dokonania płatności (pre-paid) za dany Pakiet.
  7. Jeżeli korzystanie z Usług będzie uzależnione od zaakceptowania przez Abonenta postanowień i warunków licencyjnych, zostaną one mu przedstawione do akceptacji przed rejestracją w Serwisie. Jeżeli korzystanie z poszczególnych elementów Usług, aktywowanych przez Abonenta za pośrednictwem Serwisu, będzie uzależnione od zaakceptowania przez Abonenta dodatkowych postanowień i warunków licencyjnych, zostaną one mu przedstawione do akceptacji przed aktywacją takiego elementu Usługi.
  8. Niedokonywanie wpłat nie wpływa na ważność konta w Serwisie. Konto pozostaje aktywne, o ile Abonent nie dokona jego dezaktywacjirozumianej jako trwałe usunięcie konta i danych Użytkownika z Serwisu. W określonych Regulaminem oraz Regulaminami dodatkowymi przypadkach takie uprawnienie przysługiwać będzie także Operatorowi, przy czym nie ma możliwości przywrócenia konta po jego trwałej dezaktywacji.
  9. Korzystanie z Usług odbywa się za pomocą Urządzenia końcowego (STB).
  10. Operator umożliwia korzystanie z Usług po podaniu adresu aktywnego adresu e-mail Abonenta.
  11. Abonent jest zobowiązany do nieujawniania danych logowania do Serwisu osobom trzecim oraz zobowiązany do informowania Operatora o każdym przypadku (lub podejrzeniu) nieuprawnionego przejęcia takich danych.
  12. Operator nie sprawuje kontroli redakcyjnej w zakresie materiałów czy audycji udostępnianych w ramach Programu, w szczególności nie ma wpływu na tzw. ramówkę Programu, o ile nie zaznaczył wyraźnie wyjątków od tej zasady. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie udostępnianych Kanałów własnych bądź udostępniania oznaczonego jako własny materiał - Usługi VOD.
  13. Zabronione jest korzystanie przez Abonenta z Usług:
   1. w sposób niezgodny z jej charakterem i przeznaczeniem, uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Abonentów, lub wywołujący realne zagrożenie wystąpienia takiej awarii lub przeciążenia Urządzeń Operatora,
   2. w sposób godzący w integralność systemów informatycznych Operatora,
   3. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
   4. do dostarczania lub przekazywania treści o charakterze bezprawnym,
   5. w celu rozpowszechniania lub publicznego udostępniania utworów chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi (w szczególności nagrań muzycznych lub utworów audiowizualnych) bez posiadania stosownej licencji, w szczególności do udostępniania takich utworów osobom spoza kręgu osób pozostających w związku osobistym w rozumieniu art. 23 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
   6. w celu rozpowszechniania lub udostępniania programów komputerowych przystosowanych do lub powstałych w celu umożliwienia popełnienia czynu zabronionego,
   7. w sposób, który spowodowałby wykorzystanie Urządzeń Operatora w celu popełnienia czynu zabronionego (m.in. czynów stanowiących lub mogących stanowić oszustwo, wyłudzenie lub usiłowanie ich popełnienia).

§ 6. Zmiana warunków świadczenia Usług

  1. Przez zmianę warunków świadczenia Usług rozumie się zmianę warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych – Regulaminie, lub zmianę Regulaminu dodatkowego.
  2. Operator podaje do publicznej wiadomości w Serwisie z wyprzedzeniem 1 miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie - treść proponowanej zmiany Regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym w opublikowanej informacji na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Operator zawiadamia o zmianie Regulaminu aktualnych Abonentów (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu, rozumiane jako Abonentów, którzy zalogowali się do Serwisu przynajmniej jeden raz w przeciągu ostatniego roku, licząc od dnia przesyłania zawiadomienia) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w profilu Abonenta wraz z informują o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie będzie krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Abonentów (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez Operatora czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu. Operator może także dodatkowo informować dotychczasowych Abonentów o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
  3. Operator uprawniony jest również do stałej zmiany oferty Programów, Usług VOD, Kanałów własnych i Transmisji na żywo, w tym do zaprzestania świadczenia niektórych lub wszystkich elementów Usług, o czym informuje, na warunkach określonych w ust. 2. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków oferty poszczególnych Usług, w tym określonych w Regulaminie lub Regulaminie dodatkowym, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie zmian, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z Operatorem.
  4. W przypadku gdy mimo zmiany oferty programowej stanowiącej w stosunku do Abonenta zmianę warunków świadczenia Usług, w szczególności wskutek zaprzestania świadczenia elementu Usług, do której dostęp został przez Abonenta przedpłacony, Abonent nie rozwiązał Umowy, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 3 ust. 13 Regulaminu.
  5. Uregulowań ust. 4 zdanie ostatnie nie stosuje się w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, a także zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla Usług lub gdy wynika to z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako „UKE”), o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego.
  6. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków świadczenia Usług wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej Usługi, w tym nowego elementu lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Operator podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków świadczenia Usług, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian.
  7. Operator niezwłocznie poda w Serwisie informacje o zmianie swojej nazwy (firmy), adresu lub siedziby. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usług.
  8. Zgodnie z Cennikiem oraz informacjami umieszczonymi w Serwisie, poszczególne odpłatne Usługi w ramach aktualnie dostępnych Pakietów, mogą być oferowane dla Abonenta jedynie przez wskazany w Cenniku okres.
  9. W każdym czasie Operator jest uprawniony do wprowadzania nieodpłatnego okresu testowego i promocyjnego dostępu do Usług, które nie ograniczają zakresu Usług świadczonych zgodnie z Regulaminem lub Regulaminem dodatkowym; w szczególności Operator może czasowo udostępnić Program, Usługę VOD, Kanał własny, Transmisję na żywo lub inne wyraźnie oznaczone elementy Usług, jak również umożliwić jednoczesny odbiór Usług na wielu Urządzeniach końcowych, z których Abonent nie mógł dotychczas korzystać. Taka zmiana warunków świadczenia Usług nie wymaga zmiany Regulaminu, Regulaminu dodatkowego ani też podania do publicznej wiadomości w Serwisie oraz doręczenia Abonentowi treść zmiany warunków świadczenia Usług i może być dokonana w każdym czasie.

§ 7. Rozszerzenie zakresu świadczonych Usług

  1. Strony mogą rozszerzyć zakres świadczonych Usług, w szczególności o dodatkowe odpłatne elementy Usług. Udostępnienie Abonentowi zamówionych dodatkowych odpłatnych elementów Usługi będzie możliwe po przedpłaceniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do ograniczenia zakresu świadczonych Usług.
  2. Operator może umożliwić Abonentowi zmianę zakresu świadczonych Usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub Serwisu. Możliwość opisana w zdaniu pierwszym dotyczy zamówienia oraz rezygnacji z dodatkowych elementów Usług.
  3. W przypadku opisanym w ust. 2, Operator utrwali oświadczenie Abonenta złożone w powyższy sposób i będzie je przechowywać do końca obowiązywania Umowy na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść Abonentowi na jego żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. W przypadku zmiany warunków Umowy dokonanej telefonicznie utrwalona zostanie cała rozmowa. Jednocześnie Operator obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia zlecenia zmiany. Potwierdzenie Operator dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy.
  5. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, Abonent zobowiązany będzie do zwrotu przyznanych ulg, na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich Regulaminach dodatkowych wskazujących na warunki promocji.

§ 8. Dostęp testowy do Usług

  1. Operator może umożliwić Abonentowi rejestrację w Serwisie jedynie na okres testowy jak również umożliwić Abonentowi dostęp testowy do wybranych Usług. Okres testowy będzie nie dłuższy niż dwanaście miesięcy. Dostęp testowy do Usługi może być udzielany wielokrotnie.
  2. Dostęp testowy do Usług umożliwiany jest celem sprawdzenia poprawności odbioru Usług, także na skutek zmiany warunków świadczenia Usług oraz kompatybilności z posiadanymi Urządzeniami końcowymi.
  3. Zakres Usług udostępnianej zgodnie z niniejszym paragrafem może być ograniczony, także czasowo.
  4. W okresie testowym, zmiana, w tym ograniczenie zakresu Usług, także czasowo nie wymaga informowania Abonenta i nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usług, o której mowa w § 6 Regulaminu.
  5. Wprowadzenie, zmiana i zakończenie okresu testowego nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usług, o której mowa w § 6 Regulaminu.
  6. W okresie testowym zmiana zakresu świadczenia Usług objętych testem nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usług, o której mowa w § 6 i § 7 Regulaminu.
  7. Dostęp testowy jest nieodpłatny.

§ 9. Dostęp promocyjny do Usług

  1. Operator może umożliwić Abonentowi rejestrację w Serwisie na warunkach promocyjnych jak i umożliwić Abonentowi dostęp do Usług w okresie korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych. Dostęp promocyjny do Usług może być udzielany wielokrotnie i może zostać wprowadzony dedykowanym Regulaminem dodatkowym przy udzieleniu przez Abonenta zgód marketingowych wskazanych przez Operatora lub po spełnieniu innych warunków wskazanych przez Operatora.
  2. W okresie promocyjnym zakres Usług może być ograniczony, także czasowo.
  3. W okresie promocyjnym, zmiana, w tym ograniczenie zakresu Usług, także czasowo, nie wymaga informowania Abonenta i nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usług, o której mowa w § 6 Regulaminu.
  4. Wprowadzenie, zmiana i zakończenie okresu promocyjnego nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usług, o której mowa w § 6 Regulaminu.
  5. W okresie promocyjnym zmiana zakresu świadczenia Usług objętych promocją nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usług, o której mowa w § 6 i § 7 Regulaminu.

§ 10. Licencje na korzystanie z Oprogramowania Operatora

  1. Abonent ma prawo do korzystania z Oprogramowania Operatora przez okres aktywności konta Abonenta.
  2. Oprogramowanie Operatora może być wykorzystywane przez Abonenta tylko i wyłącznie w celu prawidłowego i zgodnego z prawem, Regulaminem i Regulaminami dodatkowymi korzystania z Usług, w tym odbioru Programów.
  3. Abonent nie może udzielać sublicencji ani udostępniać Oprogramowania Operatora osobom trzecim, jak również rozpowszechniać, publicznie odtwarzać czy udostępniać jakichkolwiek elementów tego Oprogramowania lub jego kopii.
  4. Zgody Operatora wymaga dokonywanie przez Abonenta przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian Oprogramowania, zwielokrotnianie lub tłumaczenie formy kodu, lub wykorzystywanie jakichkolwiek części Oprogramowania Operatora do tworzenia lub modyfikacji innego oprogramowania, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Po dezaktywacji konta Abonent zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu lub zniszczenia wszelkich kopii Oprogramowania będących w jego posiadaniu, a także do zaprzestania korzystania z Oprogramowania Operatora.
  6. W zakresie poszczególnych Usług, postanowienia licencji mogą się różnić, w szczególności w zakresie odbioru poszczególnych Programów, Usług VOD, Kanałów własnych i Transmisji na żywo na poszczególnych Urządzeniach końcowych. W szczególności może to dotyczyć konieczności dokonania odpowiedniej konfiguracji Urządzeń końcowych lub ich podłączenia do sieci określonego typu, o czym Abonent będzie przed udzieleniem licencji informowany.
  7. Aplikacja udostępniana Abonentowi może zawierać ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych Usług, o czym Abonent będzie wcześniej informowany.

§ 11. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usług

  1. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Usług lub jej elementów wobec każdego Abonenta, którego działania są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, Regulaminów dodatkowych lub powszechnie obowiązującego prawa, jak również w przypadku braku zapłaty przez Abonenta za Usługi.
  2. Ograniczenie lub zablokowanie dostępu do Usług lub jej elementów może nastąpić po uprzednim wezwaniu takiego Abonenta do zaprzestania naruszeń lub dopełnienia obowiązków w wyznaczonym terminie i bezskutecznego upływu takiego terminu. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy takie ograniczenie lub zablokowanie jest wymagane przepisami prawa lub stosownym orzeczeniem uprawnionego organu.
  3. Operator może zawiesić czasowo świadczenie Usług z przyczyn technicznych, w szczególności w przypadku konserwacji czy modernizacji Urządzeń, jak również w przypadku konieczności usunięcia awarii lub jej zapobiegnięciu. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac planowych, które mogą spowodować pogorszenie jakości Usług bądź konieczność ich zawieszenia, Abonent zostanie poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 3 dni, za pośrednictwem Serwisu. Przerwy w świadczeniu Usług nie będą jednorazowo trwały dłużej niż 6 godzin, nie więcej jednak niż 24 godziny w miesiącu. Wystąpienie przerw opisanych w niniejszym ustępie uprawnia Abonenta do dochodzenia rekompensaty, o której mowa w § 12 ust. 4 Regulaminu.
  4. W przypadku, gdy doszło do zaprzestania świadczenia Usług obejmujących przechowywanie przez Abonenta jakichkolwiek danych, wówczas dane takie mogą zostać usunięte wraz z zaprzestaniem świadczenia tych elementów Usługi. Operator poinformuje Abonenta ze stosownym wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 7 dni, za pośrednictwem Serwisu, o planowanym zaprzestaniu świadczenia Usług, w celu zarchiwizowania przechowywanych przez Abonenta danych.

§ 12. Odpowiedzialność Usługodawcy

  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
   1. za przerwy w emisji Programów, jeśli nie doszło do nich z powodu nieprawidłowego świadczenia Usługi;
   2. za wprowadzenie przez Abonenta (lub osoby, za które odpowiada lub którym powierzył dostęp do swojego konta) szkodliwego lub niechcianego oprogramowania (w szczególności wirusów, robaków, trojanów, programów typu spyware lub adware) do Urządzeń końcowych wykorzystywanych przez tego Abonenta, a także za skutki takiego wprowadzenia;
   3. za faktyczne efekty korzystania lub niekorzystania z Usług, jak również za utracone korzyści związane z używaniem bądź nieużywaniem przez Abonenta Usług;
   4. za utratę przez Abonenta hasła dostępu lub konta bądź udostępnienia przez Abonenta tych danych osobom trzecim (w tym także za niezmienienie hasła początkowego), do momentu zgłoszenia przez Abonenta konieczności zablokowania lub zmiany hasła lub konta;
   5. za dostęp, brak dostępu lub jakiekolwiek usterki czy wadliwe działanie łącza z którego korzysta Abonent, w tym za niską przepustowość lub zwolnienie przepustowości takiego łącza, jak również za problemy z emisją Usług związane z niezgodnością urządzeń Abonenta do wymagań warunków technicznych wskazanych w Specyfikacji technicznej Usługi;
   6. za awarie, usterki lub jakiekolwiek inne wadliwe funkcjonowanie (w tym za jakość Usług odbieranych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu) bądź niefunkcjonowanie urządzeń służących do korzystania z Usług, jak również za wady prawne tych urządzeń lub oprogramowania, jeśli urządzenia te lub oprogramowanie nie należą do Operatora ani nie są przez niego zarządzane, w szczególności za awarie Urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Abonenta;
   7. za przerwy w dostawach energii elektrycznej po stronie Abonenta, uniemożliwiające korzystanie z Usług;
   8. za utratę danych lub niedokonanie ich archiwizacji, jeśli doszło do zaprzestania świadczenia Usług lub jej elementu.
  2. Wyłączenia odpowiedzialności Operatora wskazane w ust. 1 nie mają zastosowania do Konsumentów.
  3. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora wskazane w ust. 1 nie mają zastosowania jeżeli do naruszenia doszło z winy Operatora lub osób od niego zależnych.
  4. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu Abonentowi Usług lub elementu Usług, Abonent uprawniony jest do dochodzenia rekompensaty, w trybie postępowania reklamacyjnego wskazanego w § 13 Regulaminu, za okres, w którym miała miejsce taka przerwa. Rekompensata wynosić będzie równowartość opłaty za przedpłacone elementy Usług, w części obliczonej proporcjonalnie do pozostałego okresu, w którym Usługi lub elementy Usług były świadczone Abonentowi.
  5. Operator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Abonentowi bezpieczny dostęp do Sieci, oraz uniemożliwić taki dostęp osobom niepowołanym, w szczególności poprzez stosowanie technik kryptograficznych. Operator nie jest w stanie jednak zagwarantować, że zabezpieczenia te całkowicie wyłączą możliwość ingerencji osób trzecich, zwłaszcza w przypadku, gdy do takiej ingerencji dojdzie w wyniku czynu niedozwolonego.

§ 13. Procedura reklamacyjna

  1. W przypadku uznania, że Usługa nie jest wykonywana w sposób zgodny z Regulaminem lub Regulaminami dodatkowymi, Abonent ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą takiego nienależytego wykonywania Usług lub ich części.
  2. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, reklamacje powinny być zgłaszane w terminie do 12 miesięcy od:
   – ostatniego dnia okresu świadczenia Usług lub danego elementu Usługi, w którym zakończyła się przerwa w jej świadczeniu, lub
   – dnia, w którym Usługi lub dany element Usługi zostały nienależycie wykonane lub miały być wykonane, lub
   – dnia, w którym doręczono fakturę zawierającą nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usług lub danego elementu Usługi
  3. Reklamację można złożyć pisemnie, telefonicznie, lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę Operatora obsługującą Abonentów, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną W przypadku złożenia pisemnej reklamacji, należy przesłać ją na adres rejestrowy Operatora lub złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres wskazany na stronie internetowej Operatora. Reklamacje można złożyć również za pośrednictwem oficjalnego elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Operatora.
  4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: określenie danych Abonenta, który składa reklamację, wraz z odpowiednim adresem (wystarczające jest podanie aktywnego adresu poczty elektronicznej)
   1. określenie elementu Usługi, której dotyczy reklamacja,
   2. opis zdarzenia uzasadniającego wniesienie reklamacji,
   3. wskazanie okresu, którego dotyczy reklamacja,
   4. określenie żądania z tytułu reklamacji, a w razie żądania finansowego – wskazanie żądanej formy wypłaty (w szczególności podania danych do przelewu bankowego, danych do przekazu pocztowego, wyrażenia zgody na zwrot za pośrednictwem Platformy płatniczej itp.),
   5. podpis osoby składającej reklamację w imieniu Abonenta (nie dotyczy reklamacji wnoszonych w sposób inny niż droga pisemna).
  5. Operator poinformuje Abonenta o rozstrzygnięciu reklamacji na piśmie, w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważać się będzie, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez Operatora odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
  6. W przypadku, gdyby reklamacja nie mogła zostać rozpoznana z powodu braków formalnych, Operator wezwie reklamującego do uzupełnienia tych braków w terminie do 7 dni, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Termin na rozpoznanie reklamacji biegnie od dnia uzupełnienia braków.
  7. Odpowiedź na reklamację zawierać będzie co najmniej:
   1. określenie, czy reklamacja została uznana;
   2. w przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji (uznania reklamacji) – określenie sposobu rekompensaty oraz terminu wypłaty lub zwrotu innej należności;
   3. w przypadku negatywnego rozpoznania reklamacji (nieuznania reklamacji) – zwięzłe uzasadnienie;
   4. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach wskazanych w art. 109 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
   5. podpis lub wskazanie pracownika rozpoznającego reklamację.
  8. Reklamacje mogą dotyczyć jedynie Usług oraz zobowiązań wynikających z Regulaminu czy Regulaminów dodatkowych. Reklamacje dotyczące usług innych niż powyższe, niestanowiących elementu Usługi, bądź czynności, do których Operator nie był zobowiązany, nie będą rozpatrywane.
  9. Składanie reklamacji na nieuznaną reklamację lub powtórne składanie reklamacji w tej samej sprawie, gdy była już ona przedmiotem rozstrzygnięcia reklamacyjnego, jest niedopuszczalne. Operator zastrzega możliwość pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.
  10. W przypadku, jeśli Abonent korzysta także z innych Usług Operatora, wówczas odpowiednia umowa łącząca Strony bądź odrębny Regulamin dodatkowy może wskazywać inną procedurę reklamacyjną, w szczególności powoływać odpowiednie regulacje w tym zakresie.
  11. Reklamacja, niezależnie od jej rozstrzygnięcia, nie ogranicza praw Stron do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach wskazanych w art. 109 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 14. Wypowiedzenie Umowy

  1. Abonent i Operator są uprawnieni do rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Rozwiązanie Umowy przez Operatora wymaga wskazania ważnej przyczyny.
  2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, gdy druga Strona narusza jej istotne warunki i nie zaprzestanie naruszania w terminie 14 dni od daty wezwania do ich usunięcia, a Regulamin nie zawiera w tym zakresie postanowień szczególnych. Zapis zdania pierwszego dotyczy w szczególności uprawnienia Abonenta w przypadku, gdy świadczone Usługi nie spełniają warunków jakościowych określonych w Regulaminie.
  3. Operator uprawniony jest w szczególności do rozwiązania Umowy, na zasadach określonych w ust. 2 w przypadku, gdy Abonent narusza zakazy wskazane w § 5 ust. 13 Regulaminu.
  4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej.
  5. Umowa wygasa w przypadku:
   1. rozwiązania za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ust. 2 i 3;
   2. utraty przez Operatora zdolności do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej;
   3. śmierci Abonenta;
   4. rozwiązania, likwidacji itp. Operatora
  6. Wygaśnięcie Umowy powoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Abonenta. W związku z wygaśnięciem Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, Abonent może być zobowiązany do zwrotu przyznanych ulg, zapłaty kar umownych lub odszkodowań, na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich Regulaminach dodatkowych wskazujących na warunki promocji. Mimo wygaśnięcia Umowy, Operator może być zobowiązany do zapłaty kar umownych lub odszkodowań na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich Regulaminach dodatkowych.

§ 15. Prawa konsumenta

  1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym in. umów o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy jak i umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji i udostępnienia Usług.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ww. Ustawy.

§ 16. Dane osobowe Abonenta

  1. Operator uprawniony jest, w zakresie określonym przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO) oraz Prawa telekomunikacyjnego, do przetwarzania danych osobowych Abonenta dla celów realizacji Usług, w tym także optymalizacji i dopasowywania naszych Usług do potrzeb Abonenta, tworzenia profilu spersonalizowanych treści, wyboru spersonalizowanych treści, analizowania i udoskonalania Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług, pomiarów statystycznych, pomiaru wydajności treści, marketingu (w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych produktów i usług własnych Operatora, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszania produktów  zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, obsługi technicznej wyświetlania treści oraz, także po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, do dochodzenia roszczeń. Operator może ponadto przetwarzać dane osobowe Abonenta na podstawie jego dobrowolnej zgody w celach reklamowych, w szczególności w celu optymalizacji i dopasowania reklam w naszych Usługach, wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam,  pomiaru wydajności reklam, obsługi technicznej wyświetlania reklam.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, zakresu przetwarzania oraz praw Abonentów zostały zawarte w polityce prywatności.
  3. Operator informuje Abonenta o zakresie i celu przetwarzania danych transmisyjnych oraz innych danych ich dotyczących, a także o możliwościach wpływu na zakres tego przetwarzania.
  4. Abonentowi przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody dodatkowo Abonent może skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usług (dane są niezbędne w celu świadczenia Usług) Abonent może dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Operatora, Abonent może dodatkowo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W polityce prywatności znajdują się informacje jak zakomunikować wolę skorzystania z tych praw.
  5. Operator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu Sieci oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej Abonenta. Operator ponosi odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej, w tym danych osobowych Abonenta, przez podmiot prowadzący Platformę płatniczą.

§ 17. Dane dotyczące funkcjonalności i jakości Usług

  1. W ramach Usług, Operator nie zapewnia połączenia z numerami alarmowymi, ani nie nakłada ograniczeń w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych.
  2. Operator, w zakresie gromadzenia danych o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie, lokalizuje czy Urządzenie końcowe znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Operator może dokonywać pomiaru i organizacji ruchu w Sieci, w celu zapobieżenia osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, które mogłoby mieć wpływ na jakość Usług.
  4. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci lub Usług, Operator może ograniczyć lub zablokować dostęp do Usług lub jej elementów Abonentowi dokonującemu takich naruszeń.
  5. Operator prowadzi usługi serwisowe w zakresie zapewnienia należytego stanu Sieci, umożliwiającego świadczenie Usług. Operator świadczy drogą elektroniczną usługi wsparcia technicznego Abonentom, mające na celu umożliwienie Abonentom korzystanie z Usług.
  6. Operator rekomenduje Abonentowi stosowanie zabezpieczeń Urządzeń końcowych w postaci oprogramowania antywirusowego oraz typu firewall. Operator nie zapewnia Abonentowi oprogramowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ani nie będzie uzależniał świadczenia Usług od stosowania przez Abonenta takich zabezpieczeń.

§ 18. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Abonentom nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania z Usług, na każde ich żądanie, a także jest dostępny w Serwisie, w sposób umożliwiający jego pobranie przez Abonenta.
  2. Operator, na żądanie Abonenta zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną, udostępni informacje o aktualnych szczególnych zagrożeniach związanych z Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych.
  3. W przypadku spraw nieuregulowanych w Regulaminie ani Regulaminach dodatkowych stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, nr 171, poz 1800 z późn zm.).
  4. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z Regulaminu czy korzystania z Usług, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego wskazanej w § 13 Regulaminu, spór może zostać rozstrzygnięty w drodze postępowania mediacyjnego lub przez właściwy sąd powszechny.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014-07-16

Załącznik 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umów na odległość. Został on opracowany na podstawie wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy:

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Audioteka Group Sp. z o.o. (dawniej Netwizor Sp. z o.o.), NIP 7010324630, ul. Żwirki i Wigury 16, Warszawa (02-092) Adres e-mail: kontakt@pilot.wp.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  4. Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Formularz ten należy wypełnić i przesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Do: Audioteka Group Sp. z o.o. (dawniej Netwizor Sp. z o.o.), ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa

OŚWIADCZENIE OD ODSTĄPIENIU OD UMOWY

[imię, nazwisko, adres, adres e-mail] niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi([2]), zawartej z administratorem/sprzedawcą dnia, […..][1] roku.

Data i podpis: […][2]


[1] Proszę wskazać datę zawarcia umowy
[2] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko)


Załącznik 2 - Regulaminy dodatkowe

Regulaminy dodatkowe dostępne są w panelu po lewej, w sekcji "Inne regulaminy"