Kogo obowiązują zmiany w Regulaminie ?

Zmiany obowiązują wszystkich nowych użytkowników uzyskujących dostęp do kanałów płatnych Pilot WP po 21 września 2022.

Dla użytkowników posiadających dostęp do kanałów płatnych w dniu publikacji zmiany w Regulaminie będą obowiązywać z miesięcznym okresem karencji, czyli po 22 października 2022.  Do tego czasu będzie obowiązywał ich dotychczasowy Regulamin


Co się zmienia w regulaminie ?

Wszystkie zmiany w istniejących dokumentach oznaczone są poniżej kolorem niebieskim.

Zaktualizowaliśmy specyfikację techniczną naszej usługi

https://pilot.wp.pl/pomoc/minimalne-wymagania-techniczne.

 • Dodaliśmy informacje o nowych platformach telewizyjnych i zaktualizowaliśmy obecne:
  • LG WebOS
  • Samsung Tizen
  • Vestel
 • zaktualizowaliśmy informację o wspieranych wersjach przeglądarek. 

Zmieniliśmy Regulamin ogólny

Zmianie uległo kilka punktów dot. wymagań technicznych, rozszerzenia zakresu świadczonej usługi i praw konsumenta.


pkt 4.1. 

W celu korzystania z Usługi, wymagane jest od Abonenta wykorzystywanie Urządzenia końcowego o parametrach i właściwościach określonych w Specyfikacji technicznej Usługi znajdującej się w Serwisie


pkt 7.3.

W przypadku opisanym w ust. 2 Operator utrwali oświadczenie Abonenta złożone w powyższy sposób i będzie je przechowywać do końca obowiązywania Umowy na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść Abonentowi na jego żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. W przypadku zmiany warunków Umowy dokonanej telefonicznie utrwalona zostanie cała rozmowa. Jednocześnie Operator obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia zlecenia zmiany. Potwierdzenie Operator dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


pkt 7.4. 

Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia w wymaganym terminie, Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy, jednak nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia, w przypadku jego otrzymania po wymaganym terminie. Termin opisany w zdaniu poprzednim ulega przedłużeniu do trzech miesięcy, w braku doręczenia potwierdzenia informacji, lub – w przypadku późniejszego jego doręczenia – w terminie 10 dni od jego doręczenia.


pkt 15.1.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy jak i umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji i udostępnienia Usługi.


Zmieniliśmy Regulamin PPV

Usuwamy zdublowaną informacją o wymaganiach technicznych i linkujemy do specyfikacji technicznej usługi znajdującej się w serwisie.


pkt II.11.

Abonenci muszą korzystać z Urządzeń końcowych o parametrach i właściwościach określonych w Specyfikacji technicznej Usługi znajdującej się w Serwisie odpowiadających następującym wymogom technicznym:

  1. wszystkie urządzenia uruchamiające przeglądarki z włączoną obsługą ciasteczek i JavaScript, w szczególności przeglądarki: Microsoft Edge 79+, Firefox 52+, Safari 12+, Google Chrome 49+, Opera 40+
  2. wszystkie telefony, tablety, telewizory i TV boxy oparte na systemie Android 5.0+ (Urządzenia te umożliwiają również wyświetlanie obrazu na dowolnym urządzeniu wspierającym protokół Google Chromecast w dowolnej wersji)
  3. wszystkie telefony i tablety oparte na systemie Apple iOS 12+ (Urządzenia te umożliwiają również wyświetlanie obrazu na dowolnym urządzeniu wspierającym protokół Apple AirPlay w dowolnej wersji)
  4. wszystkie Samsung Smart TV oparte na systemie Tizen 3.0, Tizen 4.0
  5. wszystkie LG Smart TV z wersją systemu webOSTV 4.0, webOSTV 4.5, webOSTV 5.0, webOSTV 6.0.


Zmieniliśmy Regulamin Płatności Cyklicznych

Uzupełniliśmy informację o naszych partnerach w zakresie realizacji płatności.


pkt 3.6.

Dane kart kredytowych są dostępne dla Operatora, wyłącznie po ich zaszyfrowaniu. Operator może przetwarzać zaszyfrowane dane karty kredytowej na potrzeby zapewnienia dostępu do Usługi Pilot WP w tym usług dodatkowych i Promocji regulowanych Regulaminami Dodatkowymi. Operator przyjmuje płatności za pomocą systemu Espago operatorem płatności jest Elavon Financial Services Designated Activity Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce lub Stripe Inc.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.