Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego, sprawdź czy odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz tutaj: https://pilot.wp.pl/pomoc

Regulamin Płatności Cyklicznych

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi płatności cyklicznej przez operatora Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034, na rzecz Użytkowników.

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  1. Operator - operatora Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.
  2. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zakres i warunki świadczenia usługi Płatności Cyklicznej przez Operatora na rzecz Abonentów, dostępny na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin/platnosci-cykliczne
  3. Regulamin Ogólny - Regulamin Ogólny Świadczenia Usługi WP Pilot przez Netwizor sp. z o.o., określający zakres i warunki wykonywania usługi o nazwie „WP Pilot” świadczonej na rzecz Abonentów przez Operatora na podstawie zawartej Umowy, polegającej na rozprowadzaniu Programów przy wykorzystaniu Sieci, w sposób określony w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych wraz z usługami dodatkowymi.

2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin Dodatkowy w rozumieniu Regulaminu Ogólnego. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują wprost postanowienia Regulaminu Ogólnego.
  2. Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie przypisane w Regulaminie Ogólnym, chyba, że odmienne znaczenie zostało wyraźnie przypisane na podstawie niniejszego Regulaminu.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania płatności za Usługi w zakresie, w jakim odpłatność wynika z Regulaminu lub Regulaminów Dodatkowych. Dokonywanie płatności jest dobrowolne.

3. Płatność Cykliczna

  1. Wszelkie płatności związane z Usługami świadczonymi przez Operatora w zakresie, w którym usługi te są odpłatne, pobierane są w wysokości i na zasadach określonych w ofercie dostępnej na stronie internetowej www.pilot.wp.pl.
  2. Płatność Cykliczna umożliwia dokonywanie stałej, miesięcznej odpłatności za Usługi zgodnie z Regulaminem Ogólnym w postaci subskrypcji Usługi. Skorzystanie z Płatności Cyklicznej jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu. Wysokość opłat wyszczególnionych w ofercie dostępna jest na stronie internetowej www.pilot.wp.pl. Przed akceptacją rozpoczęcia pobierania płatności za pośrednictwem Płatności Cyklicznej Użytkownikowi przedstawiany jest cennik korzystania z wybranych przez siebie Usług. Każda kolejna płatność za pośrednictwem Płatności Cyklicznej dokonywana jest w wysokości wyszczególnionej w aktualnej ofercie dostępnej na stronie internetowej www.pilot.wp.pl w dniu pobrania automatycznego Płatności Cyklicznej za kolejny okres korzystania z Usługi. Użytkownik niniejszym potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Operator ma prawo, w uzasadnionym zakresie, wprowadzać zmiany wysokości opłat wyszczególnionych w ofercie. Użytkownik zostanie powiadomiony o każdej zmianie wysokości opłat wyszczególnionych w wybranej przez siebie ofercie przed wejściem w życie takiej zmiany.
  3. Wszelkie opłaty wyszczególnione w ofercie są cenami brutto, zawierającymi w sobie podatek od towarów i usług według stawki naliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Warunkiem skorzystania z usługi Płatności Cyklicznej jest podanie za pośrednictwem Platformy Płatniczej prawidłowego numeru karty kredytowej lub debetowej oraz pozostałych wymaganych przez podmiot trzeci danych na zasadach określonych w Platformie Płatniczej.
  5. Przez akceptację usługi Płatności Cyklicznej Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie swojej karty kredytowej lub debetowej równowartością wynagrodzenia za korzystanie z odpłatnych Usług zgodnie z zaakceptowaną przez siebie ofertą. Opłaty za daną Usługę pobierane są w wysokości wynikającej z aktualnej oferty. Opłaty za daną Usługę są pobierane automatycznie Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi opłaconej za pośrednictwem Płatności Cyklicznej jest prawidłowa weryfikacja karty kredytowej lub debetowej za pośrednictwem Platformy Płatniczej. W razie negatywnej pierwszej próby weryfikacji karty kredytowej lub debetowej po 60 sekundach od zlecenia płatności, zostaną dokonane kolejne cztery próby weryfikacji karty kredytowej lub debetowej w odstępach 24 godzin, a w wypadku negatywnej weryfikacji Usługa odpłatna zakupiona za pośrednictwem Płatności Cyklicznej zostaje wyłączona. Kolejne płatności i weryfikacje dokonywane są po upływie każdych kolejnych 30 dni korzystania z Usługi odpłatnej. Opłaty będą pobierane automatycznie zgodnie z zaakceptowaną ofertą z góry za każde kolejne 30 dni korzystania z Usługi odpłatnej. Użytkownik akceptuje pobieranie opłat zgodnych z aktualną ofertą automatycznie bez swojego udziału i wyrażania dalszej akceptacji. Przez dokonanie zapłaty za pomocą karty kredytowej lub debetowej Użytkownik wyraża zgodę na pobranie i zwrot kwoty 1 złoty w celu autoryzacji karty.
  6. Dane kart kredytowych są dostępne dla Operatora, wyłącznie po ich zaszyfrowaniu. Operator może przetwarzać zaszyfrowane dane karty kredytowej na potrzeby zapewnienia dostępu do Usługi WP Pilot w tym usług dodatkowych i Promocji regulowanych Regulaminami Dodatkowymi. Operator przyjmuje płatności  za pomocą systemu Espago operatorem płatności jest Elavon Financial Services Designated Activity Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce.
  7. Użytkownik może zrezygnować z dokonywania płatności przy użyciu Płatności Cyklicznej na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/payments/ lub przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres kontakt@pilot.wp.pl. Użytkownik może również zrezygnować z dokonywania płatności za daną Usługę odpłatną w drodze pisemnej wysyłając pismo na adres Operatora.
  8. Użytkownik może zrezygnować z dokonywania płatności za pośrednictwem Płatności Cyklicznej przed upływem okresu określonego w ofercie zaakceptowanej przez Użytkownika w związku ze zmianą wysokości opłat w tej ofercie oraz będzie miał prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień wejścia takiej zmiany w życie. W przypadku, gdy Abonent nie wypowie Umowy przed wejściem takiej zmiany w życie, uznaje się, że zaakceptował tak wprowadzoną zmianę. Pozostałe wyjątki określa Regulamin Ogólny.
  9. W przypadku braku odpowiednich środków w dniu płatności, Operator podejmie ponowną próbę pobrania płatności za pośrednictwem Płatności Cyklicznej. W przypadku braku płatności w terminie, Operator będzie uprawniony do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu Abonenta do Usługi a ponadto do rozwiązania Umowy.