Regulamin Płatności Odnawialnych

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi płatności odnawialnej przez operatora Audioteka Group Sp. z o.o. (dawniej Netwizor Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034, na rzecz Użytkowników.

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Operator - operatora Audioteka Group Sp. z o.o. (dawniej Netwizor Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zakres i warunki świadczenia usługi Płatności Odnawialnych przez Operatora na rzecz Abonentów, dostępny na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin/platnosci-cykliczne
 3. Regulamin Ogólny - Regulamin Ogólny Świadczenia Usługi Pilot WP przez Audioteka Group Sp. z o.o. (dawniej Netwizor Sp. z o.o.), określający zakres i warunki wykonywania usługi o nazwie „Pilot WP” świadczonej na rzecz Abonentów przez Operatora na podstawie zawartej Umowy, polegającej na rozprowadzaniu Programów przy wykorzystaniu Sieci, w sposób określony w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych wraz z usługami dodatkowymi.
 4. Płatność Odnawialna - (zwana również w przestrzeni Serwisu "Subskrypcją" lub „Płatnością Cykliczną”) to sposób opłacania Usług przez Abonentów, pozwalająca na cykliczne, okresowe pobieranie opłaty za wybrany poszczególny element Usług (pakietów) z karty płatniczej Abonenta, bez konieczności wykonywania transakcji po wygaśnięciu danego pakietu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin Dodatkowy w rozumieniu Regulaminu Ogólnego. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują wprost postanowienia Regulaminu Ogólnego.
 2. Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie przypisane w Regulaminie Ogólnym, chyba, że odmienne znaczenie zostało wyraźnie przypisane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania płatności za Usługi w zakresie, w jakim odpłatność wynika z Regulaminu lub Regulaminów Dodatkowych. Dokonywanie płatności jest dobrowolne.

§ 3. Płatność Odnawialna

 1. Wszelkie płatności związane z Usługami świadczonymi przez Operatora w zakresie, w którym Usługi te są odpłatne, pobierane są w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku oraz w ofercie dostępnej na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/tv/.
 2. Płatność Odnawialna umożliwia dokonywanie stałej, okresowej (w zależności od wybranego pakietu - np. miesięcznej) odpłatności za Usługi zgodnie z Regulaminem Ogólnym, w postaci subskrypcji Usługi. Skorzystanie z Płatności Odnawialnej jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Wysokość opłat wyszczególnionych w ofercie dostępna jest w Cenniku oraz na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/tv/. Przed akceptacją rozpoczęcia pobierania płatności za pośrednictwem Płatności Odnawialnej Abonentowi przedstawiany jest Cennik korzystania z wybranych przez siebie Usług. Każda kolejna płatność za pośrednictwem Płatności Odnawialnej dokonywana jest w wysokości wyszczególnionej w aktualnym Cenniku i aktualnej ofercie dostępnej na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/tv/ w dniu pobrania automatycznego Płatności Odnawialnej, za kolejny okres korzystania z Usługi.
 4. Abonent niniejszym potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Operator ma prawo, w uzasadnionym zakresie, wprowadzać zmiany wysokości opłat wyszczególnionych w Cenniku i ofercie. Abonent zostanie powiadomiony o każdej zmianie wysokości opłat wyszczególnionych w wybranej przez siebie ofercie przed wejściem w życie takiej zmiany.
 5. Wszelkie opłaty wyszczególnione w Cenniku i ofercie są cenami brutto, zawierającymi w sobie podatek od towarów i usług według stawki naliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Warunkiem skorzystania z usługi Płatności Odnawialnej jest podanie za pośrednictwem Platformy Płatniczej prawidłowego numeru karty kredytowej lub debetowej oraz pozostałych wymaganych przez podmiot trzeci danych na zasadach określonych w Platformie Płatniczej.
 7. Przez akceptację usługi Płatności Odnawialnej Abonent wyraża zgodę na obciążanie swojej karty kredytowej lub debetowej równowartością wynagrodzenia za korzystanie z odpłatnych Usług, zgodnie z zaakceptowaną przez siebie ofertą. Opłaty za daną Usługę pobierane są w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika i aktualnej oferty. Opłaty za daną Usługę są pobierane automatycznie, a warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi opłaconej za pośrednictwem Płatności Odnawialnej jest prawidłowa weryfikacja karty kredytowej lub debetowej za pośrednictwem Platformy Płatniczej. Kolejne płatności i weryfikacje dokonywane są po upływie każdych kolejnych okresów korzystania z Usługi odpłatnej. Opłaty będą pobierane automatycznie zgodnie z zaakceptowaną ofertą z góry za każde kolejne okresy korzystania z danego pakietu Usługi odpłatnej. Abonent akceptuje pobieranie opłat zgodnych z aktualną ofertą automatycznie bez swojego udziału i wyrażania dalszej akceptacji. Przez dokonanie zapłaty za pomocą karty kredytowej lub debetowej Abonent wyraża zgodę na pobranie i zwrot kwoty 1 złoty w celu autoryzacji karty.
 8. Dane kart kredytowych są dostępne dla Operatora, wyłącznie po ich zaszyfrowaniu. Operator może przetwarzać zaszyfrowane dane karty kredytowej na potrzeby zapewnienia dostępu do Usługi Pilot WP, w tym usług dodatkowych i Promocji regulowanych Regulaminami Dodatkowymi. Operator przyjmuje płatności za pomocą systemu Espago operatorem płatności jest Elavon Financial Services Designated Activity Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce lub Stripe Inc.
 9. Abonent może zrezygnować z dokonywania płatności przy użyciu Płatności Odnawialnej na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/ustawienia/moje-pakiety/ lub przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres kontakt@pilot.wp.pl. Abonent może również zrezygnować z dokonywania płatności za daną Usługę odpłatną w drodze pisemnej wysyłając pismo na adres Operatora.
 10. Abonent może zrezygnować z dokonywania płatności za pośrednictwem Płatności Odnawialnej przed upływem okresu wskazanego w ofercie zaakceptowanej przez Użytkownika, w związku ze zmianą wysokości opłat w tej ofercie oraz będzie miał prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień wejścia takiej zmiany w życie. W przypadku, gdy Abonent nie wypowie Umowy przed wejściem takiej zmiany w życie, uznaje się, że zaakceptował tak wprowadzoną zmianę. Pozostałe wyjątki określa Regulamin Ogólny.
 11. W przypadku braku odpowiednich środków w dniu płatności, Operator podejmie ponowne próby pobrania płatności za pośrednictwem Płatności Odnawialnej. W przypadku braku płatności w terminie, Operator będzie uprawniony do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu Abonenta do Usługi a ponadto do rozwiązania Umowy.
 12. Postanowienie niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do płatności okresowych zamówionych za pośrednictwem sklepów z aplikacjami na smartfony (Google Play, App Store)