Regulamin SMS

Niniejszy Regulamin SMS określa zasady świadczenia usługi Płatność SMS przez operatora Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Abonent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usługi dostarczanej przez Operatora za pomocą Sieci na STB Abonenta, na zasadach określonych w Regulaminie Ogólnym.
 2. Cennik – dokument zawierający ceny poszczególnych elementów Usługi i postanowienia w zakresie warunków i metod płatności, w tym kosztów usług serwisowych, jak również regulujący zasady rekompensat finansowych na rzecz Abonenta, określony w Regulaminie Ogólnym.
 3. Operator – operatora Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.
 4. Pakiet – uprawnienie Abonenta do korzystania z usługi „WP Pilot” w zakresie i przez czas określony na stronie internetowej pod adresem internetowym https://pilot.wp.pl/oferta.
 5. Regulamin Ogólny – Regulamin Ogólny Świadczenia Usługi WP Pilot, zamieszczony na stronie internetowej: https://pilot.wp.pl/regulamin.
 6. Regulamin SMS – Niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia usługi Płatność SMS przez Operatora.
 7. SMS – krótka wiadomość tekstowa wysyłana za pośrednictwem systemu telefonii komórkowej.
 8. Usługa – usługa o nazwie „WP Pilot” świadczona na rzecz Abonentów przez Operatora na podstawie zawartej Umowy, polegająca na rozprowadzaniu Programów przy wykorzystaniu Sieci, w sposób określony w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych wraz z usługami dodatkowymi.
 9. Usługa SMS – usługa umożliwiająca dokonywanie płatności na podstawie Regulaminu Ogólnego przy pomocą SMS, płatnego według Cennika.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin SMS stanowi Regulamin dodatkowy w rozumieniu Regulaminu Ogólnego.
 2. Warunkiem korzystania z usługi Płatność SMS jest zaakceptowanie Regulaminu Ogólnego i zawarcie Umowy o świadczenie Usługi z Operatorem.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu SMS oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu SMS oraz Regulaminu Ogólnego, a nadto zaakceptował wysokość opłat dostępną pod adresem internetowym https://pilot.wp.pl/oferta. Wykaz opłat dostępny pod adresem https://pilot.wp.pl/oferta stanowi Cennik w rozumieniu Regulaminu Ogólnego.

§3. Płatność SMS

 1. Wysłanie SMS na numer Premium SMS określony w Tabeli nr 1 o treści wyświetlonej przy zakupie Pakietu jest równoznaczne z dokonaniem opłaty zgodnej z wykazem opłat dostępnym pod adresem internetowym https://pilot.wp.pl/oferta
 2. Tabela nr 1
  Numery PREMIUM SMS i koszt SMS
  Numery współdzielone Taryfa netto Taryfa brutto
  70120 0,50 PLN 0,62 PLN
  7168 1 PLN 1,23 PLN
  7268 2 PLN 2,46 PLN
  7368 3 PLN 3,69 PLN
  7468 4 PLN 4,92 PLN
  7568 5 PLN 6,15 PLN
  7668 6 PLN 7,38 PLN
  7968 9 PLN 11,07 PLN
  91068 10 PLN 12,30 PLN
  91968 19 PLN 23,37 PLN
  92068 20 PLN 24,60 PLN
  92568 25 PLN 30,75 PLN
 3. Wysłanie SMS zgodnie z treścią Regulaminu SMS powoduje jednokrotne obciążenie Abonenta żądaną kwotą. Wysłanie SMS zgodnie z treścią Regulaminu SMS nie powoduje w szczególności zawarcia umowy o ciągłe świadczenie usług lub innej umowy, na podstawie której Abonent byłby obciążany opłatą cyklicznie. Wysłanie SMS nie powoduje powstania jakiejkolwiek subskrypcji.
 4. Abonent może nabyć czasowy dostęp do wybranego przez siebie pakietu przez wysłanie SMS o treści określonej przy zakupie Pakietu na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/oferta.
 5. Wysłanie wiadomość SMS o błędnej treści skutkuje naliczeniem opłaty przez operatora telekomunikacyjnego zgodnie z Cennikiem bez możliwości uzyskania Pakietu. Abonent zobligowany jest do starannego sprawdzenia treści wiadomości SMS przed jej wysłaniem.
 6. Wysłanie SMS wielokrotnie na numer PREMIUM SMS nie powoduje przedłużenia ważności pakietu o kolejny okres.
 7. W odpowiedzi na SMS wysłany na numer Premium SMS zgodnie z Tabelą nr 1 o treści określonej przy zakupie Pakietu, Operator prześle na numer, z którego wysłano SMS, wiadomość zwrotną potwierdzającą zakup Pakietu oraz informację o aktywacji Pakietu. Aktywacja Pakietu następuje niezwłocznie po otrzymaniu SMS o treści określonej przy zakupie Pakietu.
 8. Przez chwilę dokonania płatności rozumie się moment otrzymania przez Operatora potwierdzenia od operatora telekomunikacyjnego o uiszczeniu opłaty za zakup Pakietu.
 9. Na żądanie Abonenta Operator wystawi fakturę potwierdzającą zakup Pakietu za pomocą SMS. Żądanie powinno być zgłoszone nie później niż siedem dni od dnia dokonania płatności. Jeżeli Abonent wyrazi na to zgodę, Operator będzie udostępniał Abonentowi fakturę w formie elektronicznej. W przypadku braku zgody na dostarczenie faktury w formie elektronicznej, faktura zostanie doręczona na adres podany przez Abonenta.
 10. Abonent korzystający z płatności za Pakiety za pomocą SMS ma prawo bieżącej kontroli, jakie usługi są świadczone na jego rzecz i ile wynosi okres ich świadczenia. Powyższa kontrola dokonywana jest w sposób określony w Regulaminie Ogólnym.

§4. Reklamacje i zwrot opłat

 1. W przypadku uznania, że Usługa SMS nie jest wykonywana w sposób zgodny Regulaminem SMS lub Regulaminem Ogólnym dodatkowymi, Abonent ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą takiego nienależytego wykonywania Usługi lub jej części.
 2. W przypadku braku aktywacji zakupionego pakietu bądź podania błędnej treści wiadomości SMS należy złożyć reklamację w formie e-mail: kontakt@pilot.wp.pl, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Reklamację można złożyć również pisemnie, telefonicznie, lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę Operatora obsługującą Abonentów, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.
 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. określenie Abonenta, który składa reklamację, wraz z odpowiednim adresem (wystarczające jest podanie aktywnego adresu poczty elektronicznej)
  2. określenie elementu Usługi, której dotyczy,
  3. opis zdarzenia uzasadniającego wniesienie reklamacji,
  4. wskazanie okresu, którego dotyczy reklamacja,
  5. określenie żądania z tytułu reklamacji, a w razie żądania finansowego – wskazanie żądanej formy wypłaty (w szczególności podania danych do przelewu bankowego, danych do przekazu pocztowego, wyrażenia zgody na zwrot za pośrednictwem Platformy płatniczej itp.),
  6. podpis osoby składającej reklamację w imieniu Abonenta (nie dotyczy reklamacji wnoszonych w sposób inny niż droga pisemna).
 5. Operator poinformuje Abonenta o rozstrzygnięciu reklamacji drogą elektroniczną lub na piśmie, w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważać się będzie, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez Operatora odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
 6. Operator, na żądanie zgłoszone przez Abonenta, zwróci mu przedpłacone przez Abonenta sumy tytułem opłaty za niewykorzystany przez Abonenta okres świadczenia Usługi lub elementów Usługi, którego Abonent nie wykorzystał z uwagi na wypowiedzenie Umowy przez Abonenta z przyczyn wskazanych w Regulaminie, lub z uwagi na wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy na podstawie Regulaminu przez Abonenta lub Operatora, lub wygaśnięcie Umowy z innych przyczyn, bądź też trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi przez Operatora, a także w przypadku ograniczenia przez Abonenta zakresu świadczonych mu Usług w trybie wskazanym w Regulaminu, w ten sposób, że przestałyby mu być świadczone przedpłacone elementy Usługi. Kwota zwrotu wyliczona zostanie w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu świadczenia Usługi lub danego elementu Usługi. Operator zwróci przedpłacone sumy tytułem opłaty za niewykorzystany przez Abonenta okres świadczenia Usługi lub elementów usługi w przypadku niewykonania umowy przez Operatora.

§5. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem SMS, stosuje się postanowienia Regulaminu Ogólnego.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość świadczenia usługi telekomunikacyjnej przez operatora telefonii komórkowej na rzecz Abonenta w zakresie, w jakim Abonent korzysta z usługi telekomunikacyjnej dla wysłania wiadomości SMS w celu zakupu Pakietu.