Regulamin korzystania z Programu Lojalnościowego Pilot WP

Niniejszy Regulamin korzystania z Programu Lojalnościowego Pilot WP został sporządzony w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady przystąpienia do Programu Lojalnościowego, działania serwisu internetowego Pilot WP w zakresie przyznawania punktów lojalnościowych dostępnego po adresem https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin/regulamin-korzystania-z-programu-lojalnosciowego projekt punktowy, zasady przyznawania nagród za punkty oraz związane z tym prawa i obowiązki Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Warunkiem korzystania z Programu Lojalnościowego jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja.

 1. DEFINICJE

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają, co następuje:

1.1. Użytkownik / Uczestnik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - powyżej 16 roku życia), która korzysta z platformy Pilot WP (https://pilot.wp.pl/tv/), jako zarejestrowany Abonent Serwisu zgodnie z Regulaminem Ogólnym Świadczenia Usługi Pilot WP (dostępnym pod adresem: https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin) i dołączyła do Programu Lojalnościowego poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i zarejestrowanie uczestnictwa na stronie internetowej Programu Lojalnościowego Pilot WP.

1.2. Organizator - Audioteka Group Sp. z o.o. (dawniej Netwizor Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie,przy ul. Żwirki i Wigury 16, (02-092) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000402267, NIP 7010324630, REGON 145883168.

1.3. Program Lojalnościowy – usługa/i świadczone drogą elektroniczna przez Organizatora na rzecz Użytkownika w serwisie Pilot WP, polegająca/e między innymi na dobrowolnym przystąpieniu przez zarejestrowanych Użytkowników do programu zbierania punktów lojalnościowych – udzielanych za poszczególne czynności i działania wymienione w Regulaminie – które w dalszej kolejności mogą być wymienione na nagrody o których mowa w Rozdziale VI Regulaminu.  

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Programu Lojalnościowego Pilot WP.

1.5. Punkty Programu Lojalnościowego - zwane również „Punktami”, to punkty zapisane w panelu (koncie portalu Pilot WP) Uczestnika, które naliczane są zgodnie z postanowieniami Rozdziału V Regulaminu.

1.6. Nagrody Programu Lojalnościowego - zwane również „Nagrodami”, to wybrane przedmioty materialne wskazane w pkt 6.5. oraz usługi wskazane w pkt 6.3. Regulaminu, które Uczestnik może otrzymać w zamian za zgromadzone Punkty.

1.7. Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.8. Dane Osobowe Użytkownika – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

1.9. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

1.10. Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.12. UPAIP – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami).

1.13. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zmianami).


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.1.1. zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego Pilot WP, 

2.1.2. prawa i obowiązki Użytkownika i Organizatora związane z przystąpieniem i korzystaniem z Programu Lojalnościowego, jak również działaniem serwisu internetowego Pilot WP w zakresie przyznawania punktów lojalnościowych,

2.1.3. zasady przyznawania nagród za punkty oraz związane z tym prawa i obowiązki Użytkownika i Organizatora,

2.1.4. zasady ochrony Danych Osobowych Użytkowników w związku z przystąpieniem do Programu Lojalnościowego.

2.2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin/regulamin-korzystania-z-programu-lojalnosciowego oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich osób i podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot. Regulamin jest dostępny do wglądu także we wskazanej powyżej siedzibie Organizatora.

2.3. Organizator prowadzi Program Lojalnościowy opisany w treści niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2.4. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego jest dobrowolne.


3. CZAS TRWANIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM


3.1. Program Lojalnościowy rozpoczyna się w dniu 24.04.2023 o godzinie 18:00, a kończy się dnia 31.12.2023 r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Programu Lojalnościowego"). 

3.2. Program Lojalnościowy realizowany jest przez serwis Pilot WP dostępnym pod adresem internetowym https://pilot.wp.pl/lp/scoring  

3.3. Organizator jest odpowiedzialny za naliczanie punktów lojalnościowych oraz realizację Nagród na rzecz Uczestników, przy czym fundatorem Nagród w Programie Lojalnościowym jest w całości Organizator.

3.4. Przed rozpoczęciem i przystąpieniem do Programu Lojalnościowego, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przesłanych przez Organizatora informacji, jak również zobowiązany jest zaakceptować wszelkie warunki Regulaminu i Programu Lojalnościowego wraz z udzieleniem niezbędnych zgód obejmujących przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika. 

3.5. Do Programu Lojalnościowego może przystąpić jedynie zarejestrowany Abonent Serwisu Pilot WP, który zaakceptował wcześniej Regulamin Ogólny Świadczenia Usługi Pilot WP (dostępnym pod adresem: https://pilot.wp.pl/pomoc/regulamin)

3.6. Przystępując do Programu Lojalnościowego, każdy Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

3.7. Niezależnie od powołanych w niniejszym Regulaminie innych postanowień, Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z Programu Lojalnościowego w sytuacji:

 1. a) naruszania przez Uczestnika istotnych postanowień Regulaminu;
 2. b) podania przez uczestnika nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych Osobowych Użytkownika;
 3. c) wykorzystywania Programu Lojalnościowego do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 4. d) utrudniania lub destabilizacji serwisu Organizatora.


3.8. O decyzji Organizatora w zakresie naruszeń Regulaminu lub wykluczenia z Programu Lojalnościowego, Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości e-mail. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

3.9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, poprzez przesłanie informacji mailowej do Organizatora. Zgromadzone w trakcie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym punkty Uczestnika, przy rezygnacji nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne świadczenie, jak również nie podlegają przekazaniu na rzecz innych uczestników Programu. 


4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


4.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator są następujące:

- połączenie z siecią Internet,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

- przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

4.2. Organizator informuje, iż adres IP Użytkownika jest odnotowywany przez Organizatora w celu naliczania punktów lojalnościowych, prowadzenia statystyki serwisu oraz wprowadzania usprawnień w platformie serwisu Pilot WP, na co Użytkownik poprzez podjęcie rejestracji w Serwisie wyraża zgodę.

4.3. Organizator zastrzega, że korzystanie z Programu Lojalnościowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z czym zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkownika odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.


5. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW


5.1. Organizator przyznaje i ewidencjonuje Punkty na koncie Uczestnika, co oznacza, że odpowiednio zwiększa on ilość Punktów na koncie stosownie do czynności podjętych przez Uczestnika oraz dyspozycji i czynności Uczestnika, które zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu skutkować będą zwiększeniem ilości Punktów lojalnościowych.

5.2. Zaewidencjonowanie Punktów na koncie Uczestnika następuje nie później niż do 2 dni roboczych od zdarzenia stanowiącego podstawę do ich przyznania.

5.2. Odpowiednia ilość punktów przyznawana jest Uczestnikowi po spełnieniu następujących działań:  

Liczba punktów

Działanie

Maksymalna częstotliwość przyznania punktów za wykonanie działania

1Kliknij w popup (okienko) na naszej stronie

1 tygodniowo

1Otwórz pusha (krótką wiadomość) od nas na swoim komputerze

14 tygodniowo

1Odpal film, serial czy program w naszej bibliotece wideo

Raz dziennie

1Oglądaj naszą bibliotekę wideo przez 5 minut

Raz dziennie

2Kliknij w wiadomość e-mail od nas

1 tygodniowo

5Znajdź wskazany przez nas odcinek serialu, film czy programRaz na 3 tygodnie
5Znajdź ukrytego Pączka w przebraniu na naszej stronie lub w bibliotece wideoRaz na 2 tygodnie
10Załóż konto na pilot.wp.pl

Tylko raz

10Zapisz się do naszego newslettera

Tylko raz

15Kup pakiet 2. Liga piłki nożnej z dostępem na 3 dni

Raz na 3 dni

15Kup pakiet TVN24 z dostępem na 30 dni

Raz na miesiąc

15Kup pakiet BIZNES z dostępem na 30 dni

Raz na miesiąc

25Kup pakiet ELEVEN SPORTS z dostępem na 30 dni

Raz na miesiąc

30Kup pakiet Starter Plus z dostępem na 30 dni

Raz na miesiąc

30Kup pakiet NEWS z dostępem na 30 dni

Raz na miesiąc

30Za dołączenie do scoringu

Tylko raz

45Kup pakiet Starter Plus + ELEVEN SPORTS z dostępem na 30 dni

Raz na miesiąc

45Kup pakiet 2. Liga piłki nożnej z dostępem na 30 dni

Raz na miesiąc

45Kup pakiet TVN24 z dostępem na 90 dni

Raz na 90 dni

55Kup pakiet Podstawowy z dostępem na 30 dni

Raz na miesiąc

75Kup pakiet ELEVEN SPORTS z dostępem na 90 dni

Raz na 90 dni

75Kup pakiet FUTSAL EKSTRAKLASA z dostępem na 30 dni

Raz na miesiąc

85Kup pakiet MAXI z dostępem na 30 dni

Raz na miesiąc

90Kup pakiet Starter Plus z dostępem na 90 dni

Raz na 90 dni

100Kup pakiet MAXI + ELEVEN SPORTS z dostępem na 30 dni

Raz na miesiąc

100Kup pakiet Billie Jean King Cup lub Davis Cup

Jednorazowy bonus

150Kup pakiet ELEVEN SPORTS z dostępem na pół roku

Raz na 6 miesięcy

165Kup pakiet Podstawowy z dostępem na 90 dniRaz na 90 dni
180Kup pakiet Starter Plus z dostępem na pół roku

Raz na 6 miesięcy

255Kup pakiet MAXI z dostępem na 90 dni

Raz na 90 dni

270Kup pakiet Starter Plus + ELEVEN SPORTS z dostępem na pół roku

Raz na 6 miesięcy

300Kup pakiet ELEVEN SPORTS z dostępem na rok

Raz na rok

330Kup pakiet Podstawowy z dostępem na pół roku

Raz na 6 miesięcy

510Kup pakiet MAXI z dostępem na pół roku

Raz na 6 miesięcy

540Kup pakiet 2. Liga piłki nożnej z dostępem na rok

Raz na rok


Dodatkowo przyznawane są punkty za przedłużenie płatności subskrypcyjnej:

Liczba punktów za przedłużenie subskrypcji

Działanie

Maksymalna częstotliwość przyznania punktów za wykonanie działania

60 pktPrzedłuż płatność za pakiet Starter Plus z dostępem na 30 dni roku

Po 3 transakcji

90 pktPrzedłuż płatność za pakiet Starter Plus + Eleven Sports z dostępem na 30 dni roku

Po 3 transakcji

50 pktPrzedłuż płatność za pakiet Eleven Sports z dostępem na 30 dni roku

Po 3 transakcji

150 pktPrzedłuż płatność za pakiet FUTSAL EKSTRAKLASA z dostępem na 30 dni roku

Po 3 transakcji

60 pktPrzedłuż płatność za pakiet 2. Liga piłki nożnej z dostępem na 30 dni roku

Po 3 transakcji

60 pktPrzedłuż płatność za pakiet NEWS z dostępem na 30 dni rokuPo 3 transakcji
30 pktPrzedłuż płatność za pakiet TVN24 z dostępem na 30 dni rokuPo 3 transakcji
30 pktPrzedłuż płatność za pakiet BIZNES z dostępem na 30 dni rokuPo 3 transakcji
110 pktPrzedłuż płatność za pakiet Podstawowy z dostępem na 30 dni rokuPo 3 transakcji
170 pktPrzedłuż płatność za pakiet MAXI z dostępem na 30 dni rokuPo 3 transakcji
200 pktPrzedłuż płatność za pakiet MAXI + ELEVEN SPORTS z dostępem na 30 dni rokuPo 3 transakcji
135 pktPrzedłuż płatność za pakiet Starter Plus + ELEVEN SPORTS z dostępem na 6 miesięcyPo 2 transakcji
150 pktPrzedłuż płatność za pakiet ELEVEN SPORTS z dostępem na rokPo 2 transakcji
270 pktPrzedłuż płatność za pakiet 2. Liga piłki nożnej z dostępem na rokPo 2 transakcji

5.3. Wskazany w niniejszym Rozdziale katalog punktów oraz katalog działań za które Uczestnik otrzymuje Punkty, może ulegać zmianom i modyfikacjom, stosownie do potrzeb, okoliczności i możliwości Organizatora. 


6. ZASADY WYMIENIANIA PUNKTÓW NA NAGRODY

 

6.1. Uczestnik może w każdym czasie trwania Programu Lojalnościowego wymienić zebrane punkty na nagrody wskazane w pkt 6.3. oraz 6.5. z zastrzeżeniem, że punkty można zrealizować jedynie do końca dnia obowiązywania Programu Lojalnościowego, o którym mowa w pkt 3.1. Regulaminu.

6.2. Po zgłoszeniu przez Uczestnika chęci wymiany zgromadzonych przez siebie punktów, Organizator jednostronnie zdecyduje jakie nagrody z danej puli punktowej nagród wskazanych w pkt 6.3. Regulaminu otrzyma Uczestnik. 

6.3. Uczestnik może otrzymać za zgromadzone punkty jeden z następujących kodów dostępu do pakietów Pilot WP: 

 

a) za zgromadzone 1000 pkt:

 • użytkownik z pakietem NEWS otrzymuje kod na pakiet Starter PLUS → dostęp na 30 dni w płatności subskrypcyjnej o wartości 19,99 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik z pakietem Futsal Ekstraklasa/Eleven Sports/Starter Plus + Eleven Sports, MAXI + Eleven Sports otrzymuje kod na pakiet 2. Liga piłki nożnej → dostęp na 30 dni w płatności subskrypcyjnej o wartości 34,99 zł (trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik z pakietem 2. liga piłki nożnej otrzymuje kod na pakiet Futsal Ekstraklasa → dostęp na 30 dni w płatności subskrypcyjnej o wartości 34,99 zł (trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik z pakietem TVN24/MAXI otrzymuje kod na pakiet NEWS → dostęp na 30 dni w płatności subskrypcyjnej o wartości 19,99 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik z pakietem Biznes, Starter Plus, Podstawowym otrzymuje kod na pakiet TVN24 → dostęp na 30 dni w płatności subskrypcyjnej o wartości 9,99 zł (dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)b) za zgromadzone 1250 pkt:

 • użytkownik z pakietem 2. liga piłki nożnej/ Futsal, Ekstraklasa/ MAXI otrzymuje rabat - 30% na pakiet ELEVEN SPORTS → dostęp na rok w płatności subskrypcyjnej o wartości 97,99 zł (dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik z pakietem Starter Plus + Eleven Sports/ News/ TVN24/ Biznes/ Eleven Sports otrzymuje rabat - 30% pakiet Podstawowy → dostęp na 90 dni w płatności jednorazowej o wartości 76,99 zł (siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik z pakietem Starter Plus otrzymuje rabat - 30% na pakiet Starter Plus + ELEVEN SPORTS  → dostęp na 6 miesięcy w płatności subskrypcyjnej o wartości 62,99 zł (sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik z pakietem Podstawowym otrzymuje rabat - 30% na pakiet MAXI → dostęp na 90 dni w płatności jednorazowej o wartości 118,99 zł (sto osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik z pakietem MAXI + Eleven Sports dostaje dodatkowo 150 pktc) za zgromadzone 1500 pkt:

 • użytkownik, który ma pakiet Starter Plus dostaje dostęp na 30 dni pakiet Podstawowy (płatność subskrypcyjna) o wartości 34,99 zł (trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik, który ma pakiet Podstawowy dostaje dostęp na 30 dni pakiet MAXI (płatność subskrypcyjna) o wartości 54,99 zł (pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy
 • użytkownik, który ma pakiet MAXI dostaje dostęp na 30 dni pakiet MAXI + Eleven Sports (płatność subskrypcyjna) o wartości 64,99 zł (sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik, który ma pakiet Eleven Sports dostaje dostęp na 30 dni pakiet Starter Plus + Eleven Sports (płatność subskrypcyjna) o wartości 29,99 zł (dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik, który ma pakiet 2. Liga piłki nożnej dostaje dostęp na 30 dni pakiet Starter Plus (płatność subskrypcyjna) o wartości 19,99 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik, który ma pakiet Futsal Ekstraklasa dostaje dostęp na 30 dni pakiet Starter Plus (płatność subskrypcyjna) o wartości 19,99 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik, który ma pakiet Starter Plus + Eleven Sports dostaje dostęp na 30 dni pakiet Maxi + Eleven Sports (płatność subskrypcyjna) o wartości 64,99 zł (sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik, który ma pakiet News dostaje dostęp na 30 dni pakiet Starter Plus (płatność subskrypcyjna) o wartości 19,99 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik, który ma pakiet TVN24 dostaje dostęp na 30 dni pakiet Starter Plus (płatność subskrypcyjna) o wartości 19,99 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik, który ma pakiet Biznes dostaje dostęp na 30 dni pakiet Starter Plus (płatność subskrypcyjna) o wartości 19,99 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • użytkownik, który ma pakiet Maxi + Eleven Sports dostaje dodatkowo 200 pkt

Użytkownik, który posiada wykupiony więcej niż jeden pakiet, otrzyma w sposób losowy dostęp do innego, dodatkowego pakietu spośród pozostałych, których w danym momencie nie posiada.

6.4. Nagrody niematerialne, tj. kody dostępu wskazane w 6.3. a)-c) Uczestnik może otrzymać maksymalnie dwa razy w czasie trwania Programu Lojalnościowego.

6.5. Uczestnik może otrzymać za zgromadzenie 2000 pkt w Programie Lojalnościowym paczkę z dostępnymi gadżetami marketingowymi Pilot WP - o maksymalnej wartości 300 zł brutto. Powyższą nagrodę rzeczową, Uczestnik może otrzymać jedynie raz w czasie trwania Programu Lojalnościowego. 

6.6. Uczestnik w przypadku zgromadzenia odpowiedniej ilości punktów uprawniającej do odebrania jednej z Nagród otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail, w której będzie mógł potwierdzić chęć odebrania nagrody, bądź chęć dalszego gromadzenia Punktów. Realizacja wymiany Punktów na Nagrody wskazane w pkt 6.3. odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni odnośnik (link), przesłany przez Organizatora w wiadomości e-mail. Realizacja wymiany Punktów na Nagrodę wskazaną w pkt 6.4. odbywa się poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej do Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź wiadomości prywatnej na oficjalnym profilu portalu społecznościowego Facebook należącym do Organizatora.   

6.7. Nie licząc sytuacji opisanej w pkt 6.6., Uczestnik ma możliwość wymiany zgromadzonych punktów na Nagrody z danej puli, w każdym dowolnym momencie, przy czym w tym celu zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem poprzez kontakt mailowy kontakt@pilot.wp.pl wyrażając wole realizacji prawa do Nagrody. Uczestnik otrzyma od Organizatora w zwrotnej wiadomości mailowej – przesłanej nie później niż w ciągu 2 dni roboczych – nagrodę o których mowa w pkt 6.3. Regulaminu oraz wszelkie informacje dotyczące realizacji i aktywacji bonu, jak również w przypadku nagrody rzeczowej o której mowa w pkt 6.5. wszelkie informacje odnośnie rodzaju, ilości poszczególnych gadżetów oraz sposobu i warunków wydania tych Nagród. 

6.8. Po realizacji wymiany Punktów na Nagrody Uczestnikowi zostanie odjęta odpowiednia liczba punktów w profilu Programu Lojalnościowego, która odpowiada wartości punktowej zrealizowanej Nagrody.

6.9. Wskazany w niniejszym Rozdziale katalog Nagród może ulegać zmianom i modyfikacjom, stosownie do potrzeb i możliwości Organizatora, a także stosownie do dostępności Nagród.

6.10. Uczestnik nie może przekazać prawa do Nagrody innej osobie, ani nie może przekazać zgromadzonych przez siebie punktów innemu Uczestnikowi Programu Lojalnościowego.

6.11. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

6.12. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika dodatkowych danych ponad wskazane przy rejestracji w Serwisie, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody.

6.13. Sposób realizacji Nagród zostanie ustalony przez Organizatora w porozumieniu z Uczestnikiem z zastrzeżeniem postanowień niniejszej części Regulaminu. 

6.14. Organizator dołoży starań, aby wydanie Nagrody nastąpiło nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Uczestnika - o ile Organizator nie ustali innego terminu.

6.15. udzielenie nagród w Programie Lojalnościowym stanowi sprzedaż premiowaną, która na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o PIT jest zwolniony z podatku dochodowego.


7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


7.1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Programu Lojalnościowego jest ograniczona do wysokości wartości Nagród.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność i błędy techniczne Programu Lojalnościowego wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas trwania Programu Lojalnościowego.

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Programu Lojalnościowego wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli realizacja działań Uczestnika w ramach Programu Lojalnościowego będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


8.1. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej "RODO"), Organizator informuje, że:

8.1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator, tj. Audioteka Group Sp. z o.o. (dawniej Netwizor Sp. z o.o.), z siedzibą przy Żwirki i Wigury 16, 02-092 w Warszawie (dalej „Administrator” lub „Organizator”).

8.1.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) przystąpienia i korzystania przez Użytkownika z Programu Lojalnościowego prowadzonego w całości drogą elektroniczną, w zakresie zbierania danych obejmujących czynności i działania Użytkowników, za które Organizator przypisuje im odpowiednią ilość punktów.  Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości korzystania z Programu Lojalnościowego;


b) analizy służącej do oceny potrzeb i preferencji konsumenckich, dla otrzymywania spersonalizowanych treści na podstawie jego zainteresowań i aktywności (m. in. regularny newsletter, punkty za aktywność, informacje promocje). 

Podstawą upoważniającą Usługodawcę do korzystania z danych osobowych Użytkownika jest udzielona przez Użytkownika dobrowolna zgoda, udzielona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody, Organizator nie będzie mógł zrealizować w stosunku do tej osoby założeń Programu Lojalnościowego. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji ww. celów, a przypadku ich niepodania nie będą one mogły zostać zrealizowane;

c) w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt IX Regulaminu (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 8 ust. 3 pkt 4 UŚUDE). Podanie danych osobowych w tym zakresie jest obowiązkowe (przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji;


d) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Programu Lojalnościowego – jeżeli powstanie spór w tym zakresie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 110 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń;


8.1.3. Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. a) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest umowa – przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie Pilot WP, tj. do momentu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu;
 2. b) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 24 miesiące w przypadku braku aktywności ze strony Użytkownika;
 3. c) w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego;
 4. d) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora – przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.


8.2. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

8.3. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Ponadto, Uczestnik ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie, z tym że, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


9.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres kontakt@pilot.wp.pl. Reklamacje mogą być składane najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Programu Lojalnościowego (decyduje data otrzymania reklamacji).

9.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

9.3. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego w pkt 9.1. terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

9.4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

9.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


10.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przystąpienia i korzystania z Programu Lojalnościowego.

10.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności z którymi związane jest naliczanie punktów lojalnościowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

10.3. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Programem Lojalnościowym: kontakt@pilot.wp.pl 


Poprzednie wersje Regulaminu: