Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego, sprawdź czy odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz tutaj: https://pilot.wp.pl/pomoc

Regulamin Promocji – Regulamin dodatkowy

  1. Organizator Promocji 

Organizatorem Promocji jest Operator – Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.

2. Uczestnik Promocji 

Nowy Abonent czyli osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie korzystała przez sześć miesięcy przed dniem skorzystania z Promocji z Usługi dostarczanej przez Operatora (w szczególności na podstawie stosunku prawnego opisanego w Regulaminie Ogólnym) i która korzysta z karty płatniczej na potrzeby skorzystania z Usługi, w sposób określony przez Organizatora Promocji. Nowym Abonentem jest wyłącznie Abonent, który korzysta z karty płatniczej, która nie była już wykorzystana w celu uiszczenia opłaty za Usługę. W celu dokonania weryfikacji Nowego Abonenta Organizator Promocji będzie korzystał z takich danych Abonenta jak dostawca karty płatniczej, cztery ostatnie cyfry karty płatniczej, bank dla karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, kraj zarejestrowania karty płatniczej oraz typ karty płatniczej. Dane karty płatniczej są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji Nowego Abonenta i nie są przechowywane przez Organizatora Promocji. Dane karty płatniczej takie jak numer karty płatniczej oraz numer CVV nie są dostępne dla Organizatora Promocji i nie są przechowywane przez Organizatora Promocji. Bezpieczeństwo danych karty płatniczej zapewnia PSP Polska Sp. z o.o.

3. Dokumenty dotyczące Promocji: 

Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin Dodatkowy w rozumieniu Regulaminu Ogólnego. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują wprost postanowienia Regulaminu Ogólnego. 

4. Nazwa Promocji 

Pakiet Starter Plus – 14 dni za darmo! 

5. Termin Obowiązywania Promocji 

Od dnia 3.06.2020 do odwołania. 

6. Okres Promocji 

14 dni W przypadku w którym Abonent zakończy korzystanie z karty płatniczej na potrzeby skorzystania z Usługi w okresie Promocji Organizator Promocji uprawniony jest do natychmiastowego uniemożliwienia dostępu do Usługi i tym samym zakończeniu ulega Okres Promocji. 

7. Okres wypowiedzenia Umowy przez Abonenta 

W każdym momencie  

8. Przekształcenie Umowy 

W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Okresu promocyjnego, nie są od niego pobierane żadne opłaty za ten okres. Pierwsza płatność przypada w pierwszym dniu po zakończeniu Okresu próbnego albo Okresu promocyjnego (o ile Użytkownik nie rozwiązał Umowy przed zakończeniem Okresu promocyjnego), a następnie w każdym kolejnym miesiącu w tym samym dniu. Umowa po okresie oznaczonym w Tabeli promocyjnej, w przypadku braku odmiennej decyzji Abonenta, przekształca się w subskrypcję pakietu starter plus.