Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego, sprawdź czy odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz tutaj: https://pilot.wp.pl/pomoc

Regulamin Płatności SMS

 1. Postanowienia wstępne.
  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS za Płatne Usługi świadczone przez Grupę Wirtualną Polskę spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373814, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 311.005.050 zł.
  2. Regulamin niniejszy nie dotyczy płatności dokonywanych w inny sposób niż za pomocą Wiadomości SMS, uregulowanych w odrębnym i właściwym dla tych płatności regulaminie.
  3. Poprzez fakt korzystania z możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS, a w szczególności wysłanie Wiadomości SMS umożliwiającej otrzymanie Kodu SMS, Użytkownik oświadcza, że:
   1. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
   2. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
   3. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu możliwości dokonania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
 2. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

  O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

  1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin dokonywania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS za Płatne Usługi Wirtualnej Polski.
  2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą na podstawie Regulaminu z możliwości dokonania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynnością prawnych i korzysta z możliwości dokonania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  3. GWP - oznacza Grupę Wirtualną Polskę spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373814, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 311.005.050 zł .
  4. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy prowadzony przez GWP w domenach internetowych, do których prawa przysługują GWP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl.
  5. Serwis - oznacza serwis internetowy prowadzony przez GWP w pod adresem internetowym https://platnosci.wp.pl.
  6. Płatne Usługi - oznaczają usługi elektroniczne świadczone odpłatnie przez GWP na rzecz Użytkowników.
  7. Wiadomość SMS - oznacza krótką wiadomość tekstową przesyłaną za pomocą sieci telefonii komórkowej.
 3. Zasady dokonywania płatności przy użyciu Wiadomości SMS.
  1. GWP może udostępniać Użytkownikom możliwość dokonania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS w odniesieniu do wszystkich lub wybranych przez GWP Płatnych Usług. Dokonywanie płatności przy użyciu Wiadomości SMS jest możliwe wyłącznie dla Użytkowników korzystających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z usług telekomunikacyjnych polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
  2. Płatne Usługi świadczone są zgodnie z zasadami i warunkami określonymi we właściwych dla nich regulaminach i cennikach, dostępnych na stronach internetowych dotyczących tych Usług.
  3. Płatne Usługi świadczone są od chwili dokonania zapłaty przez Użytkownika za Płatne Usługi, o ile co innego nie wynika z właściwego dla nich regulaminu.
  4. Użytkownik dokonuje zapłaty za Płatne Usługi w wysokości określonej przez GWP na stronach internetowych Płatnej Usługi, w szczególności we właściwych dla nich regulaminach i cennikach określających koszt wysłania pojedynczej Wiadomości SMS na dany numer telefonu.
  5. Dokonanie zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS wymaga wysłania przez Użytkownika Wiadomości SMS o określonej treści, wskazanej Użytkownikowi przez GWP, na wskazany Użytkownikowi numer telefonu. Po prawidłowym wysłaniu Wiadomości SMS, Użytkownik otrzyma zwrotną Wiadomość SMS na numer telefonu, z którego wysłał on Wiadomość SMS, zawierającą kod składający się z określonej liczby znaków (zwany dalej Kodem), który umożliwia ukończenie procesu zapłaty za Płatną Usługę oraz aktywowanie Płatnej Usługi. Ukończenie procesu zapłaty za Płatną Usługę i aktywowanie Płatnej Usługi następuje poprzez wpisanie Kodu przez Użytkownika w elektronicznym formularzu znajdującym się stronie internetowej Płatnej Usługi, przeznaczonym dla wpisania Kodu celem aktywowania Płatnej Usługi. Przez prawidłowe wysłanie Wiadomości SMS przez Użytkownika rozumie się wysłanie Wiadomości SMS o treści oraz na numer telefonu wskazany Użytkownikowi przez GWP.
  6. O ile co innego nie wynika z treści regulaminu lub cennika właściwego dla Płatnej Usługi, aktywowanie Płatnej Usługi następuje niezwłocznie z chwilą pierwszego wpisania Kodu przez Użytkownika w elektronicznym formularzu znajdującym się stronie internetowej Płatnej Usługi, przeznaczonym dla wpisania Kodu celem aktywowania Płatnej Usługi.
  7. O ile co innego nie wynika z treści regulaminu lub cennika właściwego dla Płatnej Usługi albo treści zwrotnej Wiadomości SMS, aktywowanie Płatnej Usługi jest możliwe w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zwrotnej Wiadomości SMS przez Użytkownika. Po upływie okresu określonego w zdaniu poprzednim, Kod nie może zostać skutecznie wykorzystany.
  8. Każdorazowe przesłanie przez Użytkownika Wiadomości SMS na numer telefonu wskazany Użytkownikowi spowoduje naliczenie oraz pobranie opłaty za wysłanie Wiadomości SMS.
  9. O ile co innego nie wynika z treści regulaminu lub cennika właściwego dla Płatnej Usługi, GWP dokonuje zwrotu dokonanej zapłaty w całości w przypadku niewykonania przez GWP w całości umowy o świadczenie Płatnej Usługi.
  10. O ile co innego nie wynika z treści regulaminu lub cennika właściwego dla Płatnej Usługi, GWP dokonuje zwrotu dokonanej zapłaty w części w następujących przypadkach:
   1. w przypadku częściowego niewykonania przez GWP umowy o świadczenie Płatnej Usługi;
   2. w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Płatnej Usługi na skutek wypowiedzenia umowy przez GWP lub przez Użytkownika, o ile GWP lub Użytkownikowi przysługiwało uprawnienie do wypowiedzenia umowy na podstawie postanowień właściwego dla Płatnej Usługi regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień punktu III.11 Regulaminu; w przypadkach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu, zwrot dokonanej zapłaty następuje w wartości proporcjonalniej - w zależności od charakteru świadczeń składających się na Płatną Usługę - do pozostałego do wykorzystania czasu trwania Płatnej Usługi lub wartości pozostałych do wykorzystania świadczeń w ramach Płatnej Usługi, o ile co innego nie wynika z treści właściwego dla danej Płatnej Usługi regulaminu.
  11. Użytkownikowi nie przysługuje ani w całości ani w części zwrot dokonanej zapłaty za Płatną Usługę w następujących przypadkach:
   1. pomimo dokonanego wypowiedzenia umowy o świadczenie Płatnej Usługi lub rezygnacji z korzystania z Płatnej Usługi, jeżeli nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie Płatnej Usługi;
   2. w przypadku, gdy wypowiedzenie Użytkownikowi przez GWP umowy o świadczenie Płatnej Usługi nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (przykładowo korzystania z Płatnej Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami właściwego dla niej regulaminu).
 4. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz zakres odpowiedzialności GWP.
  1. GWP dołoży starań, aby korzystanie ze stron internetowych serwisów internetowych GWP oraz możliwości dokonywania zapłaty z użyciem Wiadomości SMS było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie ze stron internetowych serwisów internetowych GWP oraz możliwości dokonywania zapłaty z użyciem Wiadomości SMS. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie ze stron internetowych serwisów internetowych GWP oraz możliwości dokonywania zapłaty z użyciem Wiadomości SMS, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych, posiadanie dostępu do Internetu oraz możliwości wysyłania i otrzymywania Wiadomości SMS.
  2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych przez GWP, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania żadnych działań na szkodę GWP, Użytkowników oraz innych osób.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania płatności przy użyciu Wiadomości SMS zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z możliwości dokonywania płatności przy użyciu Wiadomości SMS w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem udostępnionej Użytkownikowi możliwości dokonywania płatności przy użyciu Wiadomości SMS.
  5. GWP nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez Użytkownika nieprawidłowej treści Wiadomości SMS lub/i Wiadomości SMS na nieprawidłowy numer telefonu oraz za skutki takich działań.
  6. GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności stron internetowych serwisów internetowych GWP oraz możliwości dokonywania zapłaty z użyciem Wiadomości SMS, jeżeli jest to spowodowane:
   1. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym GWP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
   2. przyczynami niezależnymi od GWP (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
  7. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od GWP.
  8. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Kodu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Kodu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez GWP lub przyczyn, za które GWP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących przepisów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  9. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Wiadomości SMS do Użytkownika na skutek:
   1. zablokowania Użytkownikowi przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obsługującego numer telefonu Użytkownika możliwości odbioru wiadomości SMS;
   2. wyłączenia się Użytkownika z sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obsługującego numer telefonu Użytkownika;
   3. korzystania przez Użytkownika z numeru telefonu w miejscu będącym poza zasięgiem sieci telekomunikacyjnej właściwego dla Użytkownika przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;
   4. awarii lub/i zablokowania sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obsługującego numer telefon Użytkownika.
  10. GWP nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej), za wyjątkiem osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Zasady odpowiedzialności GWP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność GWP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
  11. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z możliwości dokonywania zapłaty z użyciem Wiadomości SMS oraz za korzystanie przez niego z możliwości dokonywania zapłaty z użyciem Wiadomości SMS w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu.
  12. GWP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  13. GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania możliwości dokonywania zapłaty z użyciem Wiadomości SMS w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
  14. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania usługi polegającej na umożliwieniu dokonywania płatności przy użyciu Wiadomości SMS jest miejsce, w którym GWP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GWP ma siedzibę.
  15. Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Korespondencja
  1. GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z możliwości dokonywania płatności przy użyciu Wiadomości SMS na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.
  2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI Regulaminu, Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości dokonywania płatności przy użyciu Wiadomości SMS za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej (kliknij tutaj), chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana.
  3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nieudostępnienia GWP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję GWP uważa się za dostarczoną do Użytkownika z dniem wysłania tej korespondencji przez GWP do Użytkownika.
 6. Reklamacje.
  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości dokonywania płatności przy użyciu Wiadomości SMS za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej (kliknij tutaj), chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana.
  2. GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w punkcie V.1 Regulaminu.
 7. Zmiany Regulaminu.
  1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
  2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
  3. GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
  4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie są wiążące w odniesieniu do płatności dokonanych przez Użytkownika przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
  5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może nie korzystać z możliwości dokonywania płatności przy użyciu Wiadomości SMS.
  6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z możliwości dokonywania płatności przy użyciu Wiadomości SMS po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.