Regulamin świadczenia usługi PPV

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia odpłatnej usługi dostępu do treści Pay-Per-View (dalej PPV), oferowanej przez Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034, (zwaną dalej „Spółką”).

 1. DEFINICJE
  1. Usługa PPV - audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay-per-view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Spółkę, jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu Abonentowi, dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu i po dokonaniu Opłaty.
  2. Audycja - dostęp „na żywo” do filmu oferowanego na stronie pilot.wp.pl.
  3. Zamówienie - czynność Abonenta poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.
  4. Autoryzacja - (i) identyfikacja Abonenta, (ii) potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem aktywacji Usługi PPV.
  5. Okres Dostępu - przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji (a w przypadku złożenia Zamówienia lub uiszczenia Opłaty po rozpoczęciu Audycji - od momentu uiszczenia Opłaty) do godziny zakończenia Audycji.
  6. Opłata - należność od Abonenta na rzecz Spółki w kwocie 14,90 PLN (brutto), z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonej w niniejszym Regulaminie.
  7. Urządzenia końcowe - urządzenia, z których korzysta Abonent celem odbioru Usług PPV zdolne do odtworzenia Audycji.
 2. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Abonent, który, posiada sprawne i aktywne Urządzenie Końcowe oraz dokona Opłaty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. W celu skorzystania z Usługi PPV Abonent powinien dokonać Zamówienia i zobowiązany jest poddać się Autoryzacji oraz wyrazić zgodę, o której mowa w pkt. 5 poniżej.
  3. Zamówienie dokonywane jest poprzez panel dostępny na stronie pilot.wp.pl, a Opłata uiszczana jest poprzez udostępniona Platformę Płatniczą.
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie pilot.wp.pl w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie. Zamówienie Usługi PPV następuje pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
  5. Ze względu na charakter Usługi PPV, w ramach której Abonent otrzymuje dostęp do Audycji „na żywo”, możliwy wyłącznie w wyraźnie oznaczonym w Regulaminie Okresie Dostępu, Spółka świadczy Usługę PPV po otrzymaniu zgody Abonenta na rozpoczęcie świadczenia, wyrażonej przy składaniu Zamówienia, w związku z czym odstąpienie od tego świadczenia nie przysługuje, przy czym za wyrażenie takiej zgody uznawana jest również akceptacja Regulaminu oraz dokonanie Opłaty.
  6. Aktywacja Usługi PPV nastąpi automatycznie, po dokonaniu Zamówienia, Autoryzacji i po dokonaniu pełnej Opłaty.
  7. Abonent, który dokonał Opłaty, może skorzystać z Usługi PPV tylko w Okresie Dostępu.
  8. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Spółki.
  9. Audycja może być wykorzystana przez Abonentów jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazane jest: a. nagrywanie, publiczne udostępnianie Audycji w jakiejkolwiek formie (niezależnie od tego, czy jest ono połączone z pobieraniem z tego tytułu opłat, czy nie); b. jakiekolwiek inne wykorzystanie Audycji niż opisane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
  10. Abonent ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Abonenci muszą korzystać z Urządzeń końcowych o parametrach i właściwościach określonych w Specyfikacji technicznej Usługi znajdującej się w Serwisie.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez Spółkę.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usługi”, który zawiera wszelkie niezbędne informacje, w tym informacje: o prawach konsumenta, zasadach przetwarzania danych osobowych oraz trybie składania reklamacji.
  3. Regulamin jest również dostępny na stronie pilot.wp.pl w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Korzystanie z Usługi dozwolone jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 roku.