Bob kocha Abisholę

Abishola martwi się, że Bob ma zły wpływ na Dele.