Regulamin akcji promocyjnej „WP Pilot na Wakacjach”

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej „WP Pilot na Wakacjach” w kanałach sprzedaży Wakacje.pl, zwłaszcza serwisie oraz punktach sprzedaży usług turystycznych sieci Wakacje.pl.
  2. Akcja promocyjna (dalej Promocja) polega na przekazaniu przez Wakacje.pl S.A. każdej osobie fizycznej kodu na 14 dniowy dostęp do usługi WP Pilot pod warunkiem dokonania przez tę osobę w okresie od dnia 17 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. rezerwacji imprezy turystycznej za pośrednictwem Wakacje.pl lub jednego z punktów sprzedaży sieci Wakacje.pl oraz opłacenia co najmniej zaliczki wynikającej z zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej.
  3. Promocją objęte są także osoby fizyczne, które dokonały rezerwacji za pośrednictwem Wakacje.pl i opłaciły imprezę turystyczną przed okresem wskazanym w ust. 2, a realizacja imprezy turystycznej objętej rezerwacją przypada w ww. okresie.
  4. Z Promocji wyłączone są imprezy turystyczne organizatorów Nowa Itaka Sp. z o.o. oraz Coral Travel Poland Sp. z o.o.
  5. Udział w Promocji i akceptacja Regulaminu następują z chwilą przyjęcia kodu bezpośrednio od przedstawiciela Wakacje.pl lub z chwilą wyrażenia zgody na przesłanie kodu drogą mailową.
  6. Organizatorem Promocji jest WP Pilot (Organizator), który przekazuje Wakacje.pl S.A. (Współorganizator) pakiet voucherów z unikatowym kodem promocyjnym na usługę „Pakiet Starter PLUS WP Pilot” dającą dostęp do usługi WP Pilot („Usługa”) do wykorzystania podczas trwania Promocji.
  7. Promocja organizowana jest w dniach od 17 września 2020r. do 31 grudnia 2020r.
  8. Kod uprawnia do bezpłatnego korzystania z Usługi przez okres dwóch tygodni, począwszy od momentu aktywacji Usługi za jego pomocą. Każdy kod promocyjny ważny jest do 31 grudnia 2020 roku. Po tej dacie, kod traci ważność.
  9. Organizator oświadcza, że Usługa świadczona jest przez operatora Netwizor sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-092), pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, nr KRS: 0000402267, NIP: 7010324630, REGON: 145883168 („Operator”). Pełen regulamin Usługi znajduje się na stronie operatora Usługi pod adresem https://pilot.wp.pl/regulamin.
  10. Wakacje.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Usługi. Wszelkie roszczenia, reklamacje lub uwagi z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do Operatora na adres http://pilot.wp.pl/kontakt
  11. Warunkiem otrzymania kodu jest dokonanie rezerwacji imprezy turystycznej oraz wpłaty co najmniej zaliczki wynikającej umowy o udział w imprezie turystycznej z zawartej za pośrednictwem portalu Wakacje.pl lub punktu sprzedaży sieci Wakacje.pl. Wakazcje.pl zastrzega sobie prawo do przekazania kodu po weryfikacji dokonania wpłaty.
  12. Każda rezerwacja, spełniająca wymogi wskazane w ust. 11 będzie dawało jednorazowe prawo do wzięcia udziału w Promocji.
  13. Każdy Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w trakcie jej trwania, zgodnie z zasadą „jedna rezerwacja = jeden kod”, jak również pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów Regulaminu.
  14. Wakacje.pl S.A. zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadkach, wykorzystania pełnej puli kodów otrzymanej od Organizatora.
  15. Aby skorzystać z kodu należy wejść na stronę Organizatora WP Pilot pod adresem https://pilot.wp.pl/tv/, i założyć konto klienta. Następnie wybrać pakiet Starter PLUS https://pilot.wp.pl/oferta/22/ i wybrać opcję „Płatność kodem”. Po wpisaniu kodu aktywowany zostaje pakiet telewizji Start Plus.
  16. Otrzymany kod na Usługę nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do zakupu innych pakietów telewizyjnych na stronie WP Pilot.
  17. Dane osobowe osób uczestniczących w Promocji „WP Pilot na wakacjach” są przetwarzane przez Wakacje.pl S.A zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.wakacje.pl/politykaprywatnosci.html
  18. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Współorganizatora z dopiskiem „WP Pilot na wakacjach-reklamacja” w terminie do 7 listopada 2020 roku (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
   Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
   Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora promocji w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
  19. Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Współorganizator lub Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
   2. przerwy w funkcjonowaniu Promocji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Współorganizatora lub Organizatora;
   3. udział w Promocji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
  20. Współorganizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w tym również prawo odwołania Promocji, jak i zmiany jej warunków, wydłużenia okresu trwania i zakończenia Promocji bez podania przyczyny.
  21. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Współorganizatora, punktów sprzedaży sieci Wakacje.pl oraz na stronie https://wakacje.pl/p/wp-pilot-na-wakacje.html