REGULAMIN KONKURSU "TŁUSTY CZWARTEK Z WP PILOT"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu jest Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000402267, REGON: 145883168, NIP: 7010324630, kapitał zakładowy 900.000,00 zł wpłacony w całości (dalej "Organizator”).
  2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000402267, REGON: 145883168, NIP: 7010324630, kapitał zakładowy 900.000,00 zł wpłacony w całości (dalej "Fundator”).
  3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000402267, REGON: 145883168, NIP: 7010324630, kapitał zakładowy 900.000,00 zł wpłacony w całości (dalej "Fundator”).
  4. Konkurs organizowany jest pod nazwą "Tłusty Czwartek z WP Pilot" i zwany jest dalej "Konkursem".
  5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.02.2021r. o godzinie 8:00, a kończy się dnia 14.02.2021r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
  6. Konkurs organizowany jest na profilu w portalu społecznościowym facebook.com https://www.facebook.com/Netvitv zwanym dalej "Stroną Konkursową”.
  7. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej "Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
   1. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   2. wykona zadanie konkursowe ("Zadanie Konkursowe”);
   3. prześle zadanie konkursowe poprzez zamieszczenie zdjęcia, o którym mowa w ust. 3.1. niniejszego regulaminu w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej.
   4. nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
   5. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. ZASADY KONKURSU
  1. Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu i zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na zadanie: "Podaj tytuł filmu idealnego na Tłusty Czwartek i uzasadnij wybór”
  2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez: Wykonanie Zadania Konkursowego poprzez dodanie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook https://www.facebook.com/Netvitv
  3. Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zgłoszenie.
  4. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.
  5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres profilu w portalu facebook.com, z którego zostało wykonane Zadanie Konkursowe, o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
  6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w również w przypadku, gdy przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.
 4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)
  1. Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.
  2. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
  3. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.
  4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
  5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
  6. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
  7. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.
 5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
  1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
  2. Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.
  3. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych. Zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową złożoną z 3 osób powołanych przez Organizatora i Fundatora
  4. Dokonując wyboru komisja będzie oceniała: 1) oryginalność 2) pomysłowość treści uzasadnienia, stanowiącego Zadanie Konkursowe. Każde z tych kryteriów będzie otrzymywało oceny od 1 do 5, na które złoży się ostateczna ocena, zgodnie z którą wyłonieni zostaną zwycięzcy.
  5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  6. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu a także wszelkich postępowań reklamacyjnych oraz wymagany do przedawnienia wynikającego z właściwych przepisów dotyczących postępowań cywilnych, administracyjnych, podatkowych karnoskarbowych od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
  7. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:
   1. Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,
   2. Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
   3. Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,
   4. Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu,
   5. Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.
 6. NAGRODY
  1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody: Dla każdego z 3 Nagrodzonych Uczestników – zestaw gadżetów WP Pilot o wartości 120 zł brutto ( słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) oraz nagrodę pieniężną o wartości 13,00 zł brutto ( słownie: trzynaście złotych 00/100). Łączna wartość nagród 133,00 zł ( słownie: sto trzydzieści trzy złote 00/100).
  2. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie
  3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
  4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej ("Ogłoszenie o wynikach konkursu”).
  5. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 14 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny zamieszczenia informacji o wygranej w poście konkursowym na Stronie Konkursowej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
  6. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody. Nagrody do momentu wydania pozostają własnością Fundatora.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
  8. Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.
  9. Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  10. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
   1. nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
   2. przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
   3. nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
   4. naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
   5. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.
  12. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.
 7. OBOWIĄZEK PODATKOWY
  1. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Organizator lub Fundator będzie obowiązany do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagrody głównej i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy
 8. DANE OSOBOWE
  1. Fundator jest Administratorem danych osobowych podanych w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do realizacji celów:
   1. przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. wyłonienia zwycięzcy, prowadzenia komunikacji w ramach konkursu, przyznania i wydania nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych lub do czasu wycofania zgody.
   2. rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych oraz dbałość o poprawny przebieg konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
   3. w przypadku zwycięzców - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody). Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
   4. Fundator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@grupawp.pl lub listownie na adres Netwizor sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa.
   5. Fundator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody.
   6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundatora m.in. Organizatorowi Konkursu , dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie poleceń Fundatora.
   7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe w związku z wysyłką Nagrody.
   8. Dane osobowe przetwarzane przez Fundatora nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
   9. Dane osobowe przetwarzane przez Fundatora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
  2. Organizator Konkursu jest Administratorem danych osobowych podanych w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do realizacji celów:
   1. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
   2. w przypadku zwycięzców - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody). Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
   3. Organizator Konkursu wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@grupawp.pl lub listownie na adres Wirtualna Polska Media S.A., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa,
   4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora Konkursu m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie poleceń Organizatora Konkursu.
   5. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora Konkursu nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
   6. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
  3. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,, żądania ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów . Ponadto, Uczestnik ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie, z tym że, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z właściwym dla danego Administratora danych, inspektorem ochrony danych.
  5. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres kontakt@pilot.wp.pl Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
  2. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
  5. Administrator portalu Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
  6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook.com ani z nim związany.
  7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
  8. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: kontakt@pilot.wp.pl

   Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych podanych w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do realizacji poniższych celów jest Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000402267, REGON: 145883168, NIP: 7010324630, kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony w całości.
  2. Fundator powołał inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować: pod adresem e-mail: iodo@grupawp.pl lub listownie na adres Netwizor sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa.
  3. W związku z udziałem w konkursie dane będą przetwarzanie w następujących celach, w oparciu o następujące przepisy, przez okres:
  4. W celu przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. wyłonienia zwycięzcy, prowadzenia komunikacji w ramach konkursu, przyznania i wydania nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych lub do czasu wycofania zgody.
  5. W celu rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych Fundatora oraz dbałość o poprawny przebieg konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
  6. W przypadku zwycięzców - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Fundatorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody). Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
  7. Fundator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody.
  8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundatora m.in. Organizatorowi Konkursu, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie poleceń Fundatora.
  9. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe w związku z wysyłką Nagrody.
  10. Dane osobowe przetwarzane przez Fundatora nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe przetwarzane przez Fundatora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
  11. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Ponadto, Uczestnik ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie, z tym że, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres kontakt@pilot.wp.pl wpisując w tytule "wycofanie zgody na przetwarzanie danych" oraz wskazanie w treści jakiego konkursu lub wydarzenia dotyczy zgłoszenie. W celu skorzystania z pozostałych praw, należy wysłać wiadomość na adres kontakt@pilot.wp.pl lub skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
  12. Adres z którego zostanie wysłana wiadomość, powinien być taki sam jak ten, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu lub wskazano w zgłoszeniu. Zgłoszenia można również dokonać osobiście, bezpośrednio w siedzibie.
  13. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.